Rammer for by og land - Landzoneadministrationen

I denne kommuneplan er der som hovedregel ikke rammebestemmelser for det åbne land. Der er dog rammer for de afgrænsede landsbyer og en del fritliggende udlæg.

Der kan udstykkes og bygges på baggrund af en landzonetilladelse indenfor landsbyafgrænsningen efter en konkret vurdering af projektets indpasning i landsbymiljøet. Derudover kan eksisterende bygninger indrettes til en række formål, som det fremgår af nedenstående retningslinjer. Der kan stilles krav om tinglysning af en deklaration til sikring af forhold, som sædvanligvis reguleres i en lokalplan.

Det er Byrådets intention at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der skal indeholde rammer for byggeri og anvendelse af bygninger i landsbyerne. Tillægget skal suppleres af en kortlægning af landsbyernes kulturhistoriske, bygningsmæssige og landskabelige værdier og en vejledning til ejere af huse i landsbyerne og i det åbne land.

I forbindelse med sagsbehandlingen kan kommunen i dialog med ansøgeren drøfte alternative placeringer og udformninger af det ønskede byggeri eller anlæg med henblik på at imødekomme ansøgernes ønsker, uden at det nødvendigvis sker på bekostning af landskabelige samt natur- og miljømæssige værdier.

I det efterfølgende beskrives Vejle Kommunes retningslinjer for landzoneadministration.

 

Arkitektur i landzone

Nyt byggeri på eksisterende ejendomme skal så vidt muligt understøtte den eksisterende bygningsstruktur som en integreret del af eksisterende gårdanlæg. Symetri og hensigtsmæssig placering af nybyggeriet, såvel som byggestil og materiale- og farvevalg bør harmonere med ejendommens resterende bygninger. Det samme gælder tilpasning til et landsbymiljø eller naboejendomme i det åbne land.

Nyt formsprog inden for arkitekturen kan dog også tilføre byggeriet i det åbne land kvalitet. Især ved nyopførelser eller udskiftning af enkeltbeboelser åbner der sig muligheder for at skabe smukke og spændende udtryk i samspillet mellem boligbyggeri og landskab, fortid og nutid.

Som følge af strukturudviklingen indenfor landbruget vil fremtidens landbrugsbyggeri bestå af store bygninger og special-designede byggerier. Sådanne byggerier skal indpasses så der tages hensyn til landskab og kulturmiljø. Et naturligt og afdæmpet farve- og materialevalg kombineret med en skærmende beplantning kan hjælpe til med at indpasse nybyggeriet hensigtsmæssigt i landskabet.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der tages i brug til andre formål, må ikke derved væsentligt forandre sit oprindelige arkitektoniske udtryk.

 

Erhvervsbyggeri i landzone

Det kræver ikke tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser at drive liberalt fra sin egen bolig. f.eks. advokat, bogforlag, frisør, galleri, kunsthåndværk, revisor, zoneterapi m.v. Denne type erhverv kan drives på samme vilkår som gælder i byområder.

 

Ændret anvendelse af bygninger i landzone

Efter planloven er det tilladt at etablere visse typer af virksomheder som f. eks. kunst-, kunsthåndværks- eller hobbypræget virksomhed, herunder også salg af virksomhedernes produkter, i eksisterende bygninger.

Med henblik på at fremme landboturisme meddeles normalt tilladelse til indretning af ferielejligheder i overflødiggjorte bygninger i landzone under forudsætning af, at lejlighederne benyttes til udlejning og at bygningerne ikke har karakter af værdiløs ruin.

Der meddeles normalt tilladelse til ændring af fritidshuse som ligger i det åbne land - og altså ikke i udlagte sommerhus - til helårsboliger hvis følgende betingelser er opfyldt:

- at bebyggelsen er tilpasset omgivelserne og de overordnede naturinteresser

- bygningens konstruktion og indretning uden væsentlige ændringer kan opfylde byggelovens krav til helårsbeboelse.

- at etagearealet ikke øges

 

Tekniske anlæg i landzone

Der meddeles normalt tilladelse til etablering af tekniske anlæg, når disse nødvendigvis skal placeres i det åbne land. For antenneanlæg gælder de af miljøministeriet eller andre myndigheder udsendte retningslinjer.

Der meddeles normalt tilladelse til opstilling og udskiftning af vindmøller, der er i overensstemmelse med retningslinjer og kommuneplanrammer, der udpeger området specifikt til vindmøller. Se kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet.

Der meddeles normalt tilladelse til opstilling af husstandsmøller med en højde op til 25 m til vingespids, ved fritliggende ejendomme, forudsat at møllen opføres i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger samt at kommuneplanens vindmøllebestemmelser overholdes.

 

Bestemmelser om husstandsvindmøller

For at få et ensartet billede af møllerne i landskabet, stilles konkrete krav til udseendet af husstandsmøller.

Nedenstående retningslinjer supplerer således de ovenstående vilkår for opstilling af vindmøller:

Møller skal opføres med konisk rørtårn og tre vinger, og omdrejningsretningen skal set forfra være med uret.

Møller skal fremstå i hvid, og der må ikke anvendes reflekterende materiale.

Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog må vindmøllernes firmanavn anføres på kabinens sider.

Der må ikke foretages hverken lysafmærkning eller belysning af møllerne.

Transformatorerne skal fremstå i en jordfarve, som er tilpasset omgivelserne

 

Særligt støjende fritidsanlæg i landszone

Der meddeles normalt kun tilladelse til nye skydebaner og større motorsportsbaner, hvis det ud fra en planlægningsmæssig vurdering skønnes at medføre miljømæssige forbedringer.

 

Anlæg af søer i landzone

Der meddeles normalt tilladelse til at etablere søer på dyrkede landbrugsarealer.

Der meddeles som hovedregel kun tilladelse til etablering af søer i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det skønnes, at områdets samlede naturindhold ikke forringes.

Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til etablering af søer, hvis værdifulde biotoper trues, eller hvis der er særlige arkæologiske interesser i området.


Find området