Rammer for by og land - Erhvervsområder

Erhverv på Vejle Havn

Mål for erhvervsområder

Planlægningen skal sikre, at erhvervsvirksomheder placeres, så transport af varer og arbejdskraft kan ske let og hensigtsmæssigt. Samtidig skal der tages hensyn til omgivelserne ved en zonering af virksomhederne således at de mest miljøbelastende placeres længst væk fra f. eks. boliger og natur.

Arealforbruget til erhvervsområder skal minimeres ved en høj udnyttelsesgrad på de enkelte grunde. Der skal gøres en særlig indsats for, at specielt virksomhederne langs indfaldsvejene og andre markante områder præsenterer sig harmonisk og med en høj kvalitet i arkitekturen. Der skal udarbejdes helhedsplaner for de store erhvervsområder, så der kan sikres en god sammenhæng med det omgivende landskab og en hensigtsmæssig intern disponering.

Ønsket om at tiltrække virksomheder med en høj miljøprofil, er yderligere en grund til at arbejde med kvaliteten af erhvervsområderne.

Rammer for erhvervsområder

For at opnå en bedre udnyttelse af arealressourcerne, kan lokalplanen fastsætte en større udnyttelse af den enkelte erhvervsgrund, hvis udnyttelsesgraden i hele rammeområdet overholdes. Det er en forudsætning, at der er sikret rådighed over nødvendige arealer.

Tilladelse til at indrette bolig i forbindelse med en virksomhed bør kun gives, hvis det kan dokumenteres, at virksomhedens forsvarlige drift kræver, at der uden for normal arbejdstid er en person i virksomhedens umiddelbare nærhed.

Byrådet kan give tilladelse til, at enkelte bygninger eller bygningsdele opføres i en større højde end 10 m, eller den i rammerne fastsatte maksimale højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Der skal fastsættes miljømæssige krav til de enkelte erhvervsområder for at hindre genevirkninger i forhold til omgivelserne. Miljøministeriet har angivet beskyttelsesafstande og klassificering af virksomhedstyper i 7 klasser.
De enkelte rammeområder indeholder bestemmelse om virksomhedsklasser.

Der kan gives tilladelse til at eksisterende virksomheder kan udvide produktionen i et lavere klassificeret område end angivet i Håndbog for Miljø og Planlægning. Der kan kun gives tilladelse til, at nye virksomheder placeres i et lavere klassificeret område efter en nærmere vurdering. Kommunen skal vurdere, om virksomheden ved særlige tiltag kan gå et eller flere trin ned på klassificeringslisten.

En forudsætning for tilladelse vil være, at virksomheden er indstillet på at anvende renere teknologi eller andre særlige forureningsbegrænsende foranstaltninger, så der kan opnås acceptable forhold over for de nærliggende naboer.

Der kan som udgangspunkt opføres hoteller i erhvervsområder langs de større indfaldsveje til Børkop, Egtved, Jelling, Give og Vejle, hvis forretningsgrundlaget og kundegrupperne kræver en sådan placering og det miljømæssigt kan indpasses.

Den nærmere placering og indpasning afklares i lokalplanen.

Find området