Rammer for by og land - Rammebestemmelser for detailhandelen

Detailhandelsstrukturen i Vejle Kommune udgøres af Vejle som hovedby med tyngden lagt i midtbyen og langs Horsensvej, hvor der ligger et aflastningsområde samt flere områder til pladskrævende butikker, se kort. De 4 centerbyer Give, Egtved, Børkop og Jelling samt Thyregod har afgrænsede midtbyer til centerformål. Ved Give og Jeling er desuden udlagt et område til pladskrævende udvalgsvarer.

Til den lokale forsyning er der 4 bydelscentre i Vejle By, Nørremarkscentret, Vindinggård-centret, Løget Center og Bredballe-centret. I Ågård-Gravens, Vandel, Gårslev. Brejning, Smidstrup, Ødsted, Jerlev, Ny Nørup og Bredsten er der udpeget lokalcenterområder. Derudover er der muligheder for placering af enkelte butikker til områdets forsyning.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen har Vejle Kommune fået lavet en detailhandelsanalyse, hvis vurdering og anbefalinger ligger til grund for de foreslåede arealudlæg.

I januar 2008 var der i Vejle Kommune 546 butikker med et samlet bruttoareal på ca. 361.000 m² og en omsætning på ca. 5,6 mia.kr. i 2007. 89 % af omsætningen af udvalgsvarer ligger inden for området, der udgjorde den gamle Vejle Kommune, hvor tyngden for detailhandelen ligger i midtbyen og i storbutiksområdet langs Horsensvej.

Omsætningen i 2007 fordelte sig således:

Område Omsætning
Tidligere Vejle Kommune 4,50 mia. kr.
Tidligere Give Kommune 0,43 mia. kr.
Tidligere Egtved Kommune 0,30 mia. kr.
Tidligere Børkop Kommune 0,27 mia. kr.
Tidligere Jelling Kommune 0,13 mia. kr.


Forholdet mellem omsætning og forbrug i forhold til potentialet for indbyggerne i Vejle Kommune lå i 2007 på 102 % for dagligvarer, mens forholdet for udvalgsvarer var 136 %. Det viser, at ca. 1/3 af omsætningen skyldes forbrugere fra Vejle Kommunes opland.

Det er især Vejle Midtby og området ved Horsensvej, der tiltrækker kunder fra de omkringliggende kommuner. For Give, Egtved, Børkop og Jelling var forholdet mellem omsætning og forbrug under 100 % for både dagligvarer og udvalgsvarer.

Frem til 2017 forventes forbruget alt andet lige at stige med 15 % for dagligvarer og 21 % for udvalgsvarer. Vejle Kommune har imidlertid et ønske om at styrke sin position på detailhandelsområdet og give mulighed for dynamik og fleksibilitet. Desuden viser en sammenligning med det eksisterende bruttoetageareal i 1998, at der på 10 år er sket en udvidelse af arealet på mere 50.000 m² i og omkring Vejle By. Derfor udvides rammen lidt mere end hvad den simple fremskrivning af forbruget viser, at der er behov for. (22% overfor en fremskrivning på 15% og 21%) Udvidelsen af rammen skal primært styrke det nuværende udbud i Vejle Midtby. Der skal her gives mulighed for at etablere større butikker med parkeringsmuligheder direkte i forbindelse med butikkerne.

På dagligvareområdet vil der være efterspørgsel på arealer indenfor discountsektoren og der skal være mulighed for etablering af butikker med fødevarer i den højere prisklasse.

På næste side er vist et skema med de eksisterende bruttoetagearealer og udlæg af nye rammer til detailhandel fordelt på de forskellige detailhandelsområder. Der ændres ikke på afgrænsningen af centerområderne. I de nye rammer indgår den nuværende ubrugte arealramme samt planlagt og projekterede, men endnu ikke åbnede butikker. For områder til særligt pladskrævende varegrupper er fastsat maksimale butiksstørrelser, som fremgår af skemaet.

Uanset bestemmelserne i de enkelte rammer, kan der indenfor midtbyafgrænsningen i Vejle By etableres 3 udvalgsvarebutikker over 2000 m².

De generelle krav til maksimale butikstørrelser i bymidter og aflastningsområder er 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2000 m² for udvalgsvarebutikker. For lokalcentre og enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning er kravet til den maksimale butiksstørrelse 1000 m². Det samlede areal til butiksformål i lokalcentre er 3000 m². Ovennævnte krav er gældende, såfremt der ikke er fastsat specifikke krav i de enkelte rammer. For hvert boligområde, landsby eller sommerhusområde med mulighed for butikker til områdets daglige forsyning, må det samlede areal til butiksformål max. være 1500 m²

Udenfor centerområderne kan der placeres enkeltstående butikker til områdets lokal forsyning. I erhvervsområderne kan der placeres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

Find området