Rammer for by og land - Detailhandel

Dette afsnit er udarbejdet på baggrund af en detailhandelsrapport og -analyse. De to hæfter kan henntes her.

detailhandelsrapport_1_del_ny_forside[1].pdf (4.4 MB)

detailhandelsanalyse_2del_ny_forsiide[1].pdf (4.2 MB)

 Detail1   rapport2

Vejle er som den store by det service- og handelsmæssige centrum for kommunen. Byen har med sin nuværende position som handelssted i Trekantområdet muligheden for at blive en fuldgyldig konkurrent til bl.a. Århus, Odense og Flensborg.

 

Vejle Midtby har med sin blanding af ude- og indemiljø alle muligheder for at tiltrække forbrugere fra et meget stort opland. Vejle kan nu tilbyde et attraktivt handelsmiljø med velfungerende gågader, pladser og torve med udeservering, kunst og beplantning m.v. samtidig med at byen kan tilbyde den one-stop shopping, som et shoppingcenter kan tilbyde.

Detailhandelen i Vejle Midtby har i dag en stærk position og et godt udgangspunkt for også i fremtiden at være blandt de mest attraktive indkøbssteder i Vestdanmark, men konkurrencen på udvalgsvareområdet er stor. For at fastholde og udbygge sin position skal Vejle have muligheder for at tiltrække højt profilerede kædebutikker. Vejle Kommune vil derfor udnytte planlovens mulighed for at planlægge for 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i den kommende 4-årige planperiode. Der skal også i midtbyen være mulighed for at etablere højt profilerede supermarkeder, og der skal gives mulighed for torvehandel af f.eks. lokale produkter.

Målet er fortsat at binde handelscenteret fysisk sammen, så forbrugerne oplever Vejle Midtby som et samlet hele. Det er derfor væsentligt, at fremtidige nyetableringer af detailhandel i Vejle Midtby får direkte fysisk og visuel kontakt til den funktionelle bymidte, og at der bliver fuldstændig sammenhæng i trafikmønsteret i forhold til den måde, hvorpå forbrugerne bevæger sig.

Forbrugerne vil generelt fortsat søge flere oplevelser i forbindelse med indkøbsturen. Det gælder både i butikken og i bymiljøet. Shopping i en bymidte bliver i højere grad til en udflugt for hele familien end opfyldelse af konkrete behov.

Derfor er det vigtigt, at der fortsat investeres i et aktivt bymiljø, som giver kunderne en helhedsoplevelse med kulturtilbud, bespisning, gademusikanter og andre bløde værdier samt vand, pladser og kunst.

I takt med udbygningen af detailhandelen og andre attraktioner arbejdes der med at udvikle enkle tilkørselsforhold og gode parkeringsforhold. Der arbejdes på at lave trafikinformation, der skal føre bilister med ærinde i midtbyen hurtigt frem til en parkeringsplads. Det sker ved hjælp af informationstavler samt ombygning af et større antal kryds og strækninger. Udbygningen af parkeringsforholdene vil ske som etablering af parkeringshuse, hvor det næste er planlagt i den nordlige ende af gågaden. Der er i dag ca. 2.500 p-pladser tæt på gågaden.

Uden for Vejle vil det primært være centerbyerne Give, Egtved, Børkop og Jelling, der har den mest attraktive detailhandel. Her er målet at optimere den allerede eksisterende detailhandel i de respektive bymidter og at koncentrere denne mest muligt.

I Give er detailhandelen begunstiget af den relativt store afstand til andre større detailhandelsbyer. Detailhandlen i Give vil blive yderligere styrket af, at den funktionelle bymidte indskrænkes i forbindelse med nye etableringer, så koncentrationseffekten kan blive endnu større og udbuddet vil fremstå større og mere attraktivt.

Egtved har en todelt centerstruktur, hvor den gamle bymidte er næsten tømt for butikker og hvor stort set alle nyetableringer i de senere år har fundet sted i området ved Aftensang. Målet er at udvikle detailhandelen yderligere i Aftensang og koncentrere butiksstrukturen, der i dag forekommer spredt. De eksisterende butikker skal derfor bindes bedre sammen ved at skabe et gadeforløb eller torv foran butikkerne. Centerafgrænsningen er ændret, og er ophævet for den gamle bymidte med denne kommuneplan.

Børkop har et tilfredsstillende dagligvareudbud, et rimeligt godt udbud af udvalgsvarer og gode parkeringsforhold i forbindelse med bymidten. Der er lavet en plan for udvikling af bymidten for at få flere butikker og flere p-pladser, samtidig med at centerområdet gøres mere attraktivt som bymiljø. Der skal også arbejdes med at lave attraktiv adgang til butikkerne fra parkeringspladsen.

I Jelling er der inden for de seneste år opført et mindre butiksområde i bymidten med primært dagligvarebutikker. Den korte afstand til Vejle gør, at de få udvalgsvarebutikker hovedsagligt bruges til suppleringskøb. I tilknytning til det nyetablerede butiksområde er man i gang med at lave et nyt torvemiljø, der skal binde bymidten bedre sammen, og i tilknytning til torvet skal der etableres et kulturhus, "Byens Hus". Det er vigtigt fortsat at koncentrere detailhandelen omkring bytorvet. De kulturhistoriske værdier, der har sat Jelling på Unescos verdensarvsliste, giver mange besøgende, som er potentielt handlende. Der skal derfor skabes en bedre kobling mellem byen og Jelling Højene.

Målet for den øvrige detailhandel er at understøtte områder til den lokale forsyning. I Vejle findes 4 bydelscentre og 2 lokalcentre og i en række af de mindre byer er der udlagt centerområder. Endelig findes der en række enkelte butikker til forsyning af lokalområderne.

Endelig skal der i Vejle og til dels også i Give gives plads til etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Disse udlægges hovedsagligt ved de større indfaldsveje. Her gælder det om at lægge nye butikker i tilknytning til de eksisterende for på den måde at opnå en synergieffekt og tiltrække flere kunder.

Find området