Rammer for by og land - Centerområder

Indvielse af indkøbscentret Mary´s i Vejles bykerne

Mål for centerområder
Centerområder må anvendes til boliger, offentlige formål og erhverv i form af detailhandel, kontorer, klinikker, hoteller, restauranter og lign. Områderne skal hovedsageligt benyttes af virksomheder og funktioner, der har særligt behov for en central placering.

Ny bebyggelse opføres, så der sikres en sammenhængende bystruktur af høj arkitektonisk og bymæssig kvalitet og med en høj og tæt bebyggelse placeret i gadelinjen.
Der skal arbejdes med grønne facader, grønne tage, grønne beplantninger alle steder, hvor det er muligt.

Rammer for centerområder
Større parkeringsanlæg skal udføres som overdækkede anlæg eller anlæg, der er integreret i bygningen. Kun et mindre antal (op til 10) p-pladser pr. ejendom må placeres på terræn.

I relation til Miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal områderne betragtes som områdetype 3.

Find området