Rammer for by og land - Boligområder

Boligbebyggelse, Åkæret i Vejle

Mål for boligområder

Boligområder skal være attraktive og danne gode rammer for borgernes dagligliv. Der skal være nærhed til privat og offentlig service og rekreative udfoldelsesmuligheder, som dækker borgernes daglige behov.

 

Boligområder skal planlægges med kollektiv trafikbetjening og cykeltrafik for øje, så biltrafik begrænses. Der skal arbejdes på at integrere boligområdets stisystem i et overordnet stisystem og veje skal planlægges, så det er muligt at busbetjene områderne uden unødige omveje.

 

Boligområder skal planlægges, så der opnås et smukt bybillede, en spændende arkitektur, en god helhed med landskabet og varierede grønne områder med stort naturindhold. Naturen og kulturmiljøet skal indtænkes i nye boligområder, f. eks. ved at vandhuller, levende hegn, diger m. v. bevares og udnyttes som strukturerende elementer i planen.

 

Der skal udvikles nye boligprojekter for at skabe et mere broget, mangfoldigt og interessant bymiljø ved at bygge tættere, udnytte ledige grunde, indrette boliger i tagetager og ombygge tidligere erhvervsbygninger, kontorer og lagerrum til boligformål. På samme måde skal ejerformer og boligformer blandes, og vi skal skabe større integration af borgerne med fysiske og psykiske handicap.

 

Der skal arbejdes med at udvikle det almene boligbyggeri. Det skal især ske igennem det nye samarbejdsprojektet ”BolivVejle”. Visionen med BolivVejle er, at boligorganisationerne og Vejle Kommune skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde. Et samarbejde, hvor Vejle Kommune tager aktiv del i udviklingen af den almene sektor, og hvor udviklingen altså tænkes ind i den samlede boligsociale og boligpolitiske situation.

 

Det overordnede formål er at skabe grundlag for et samarbejde, der på den ene side sikrer løbende opsamling af viden og erfaringer og på den anden side sikrer plads til nytænkning og udvikling i forhold til konkrete indsatser indenfor hele det almene boligområde i Vejle kommune. Det overordnede mål bliver således at skabe en hel kommune i balance, hvorfor boligorganisationernes rolle med BolivVejle i højere grad vil ændres fra at være konkurrerende på det almene boligmarkeds område til at fungere på et plan, hvor de arbejder på tværs af hinanden og i fællesskab med Vejle Kommune.

 

Gennem lokalplanlægning og praksis i sagsbehandlingen, skal skabelse af nye attraktive boliger i uudnyttede tagetager i de centrale byområder fremmes mest muligt, for at opfylde målsætningen om flest mulige nye boliger i form af fortætning og byomdannelse. Hvis tagboliger laves rigtigt, kan det være boliger med særlige kvaliteter i form af stort dagslysindfald og god udsigt.

 

Der skal arbejdes for at udvikle gode boliger i moderne arkitektur med særligt lavt energiforbrug herunder lavenergihuse (energiklasse 1 og 2).

 

I ældre boligområder skal områdets kvaliteter bevares og styrkes gennem arkitekturpolitiske tiltag som f. eks. bevarende lokalplaner, vejledninger m v.

 

Rammer for boligområder

I boligområder kan der planlægges for boliger af alle typer, herunder boliger for personer med forskellige handicap. De nødvendige servicearealer til personale og andre støttefunktioner kan opføres i tilknytning til boligerne.

 

Der kan generelt planlægges for erhverv i miljøklasse 1-2 i boligområder som bufferzoner mod overordnede veje, hvis miljøhensyn i forhold til boligerne kan overholdes.

 

Det er tilladt at drive visse former for erhverv i en bolig, f.eks. ejerens egen udøvelse af liberalt erhverv. I boligområder kan der indpasses mindre erhverv i umiddelbar tilknytning til boligen, under forudsætning af,

 

• at det er en virksomhed i klasse 1 efter Håndbog om Miljø- og Planlægning (se bilag side 129),

 

• at der er en selvstændig beboelse på ejendommen,

 

• at erhvervsarealet højst er 50% af det samlede bruttoetageareal på den enkelte ejendom,

 

• at ejendommen fremstår med karakter af beboelsesejendom både i udformning af bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer, ved skiltning el. lign., og

 

• at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen.

 

Virksomheder i klasse 1 er f.eks. liberale erhverv, kontorer, forretninger og småværksteder evt. med butik.

Vejle Kommune vil arbejde for fremme af lavenergibyggeri. I fremtidige lokalplaner, skal det vurderes, om lokalplanen skal indeholde en bestemmelse om at bebyggelse skal opføres i lavenergiklasse 1 eller bedre.

Boligområder indenfor kystnærhedszonen udlægges til helårsbeboelse.

Find området