Vejle 6.1.2016

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 med miljøvurdering.
Vindmølleområde ved Svindbæk langs den Midtjyske Motorvej.

pdf tillaeg_nr_36.pdf (1.3 MB)

Byrådet har d. 16.12.2015 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende miljørapport..

Formålet med kommuneplantillægget er at udpege et område til opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på 130 m. Området er en del af et større område til 10 vindmøller, som strækker sig hen over kommunegrænsen mellem Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune.

Her kan du også se forslaget/forslagene

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22.

Høringsperiode

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 med tilhørende miljørapport er i offentlig høring i 8 uger fra onsdag den 06.01.2016 med indsigelsesfrist onsdag den 02.03.2016 kl. 14.00. Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende bemærkninger inden offentlighedsperiodens udløb til e-mail: plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

 

Miljøvurdering.

Der er foretaget forundersøgelse af planens indvirkning på miljøet jævnfør miljøvurderingsloven.

 

Vejle 15.12.2015

Forlængelse af VVM-tilladelse

Byrådet i Vejle Kommune har den 2. december 2015 besluttet at forlænge VVM-tilladelsen for et vindmølleprojekt ved Klink.

 

Grønbjerg-Langelund Vindmøllelaug I/S har den den 4. september 2015 ansøgt om en forlængelse af VVM-tilladelsen for opstilling af 3 vindmøller i område 99.T.9 i Vejle Kommune.

 

VVM-tilladelsen blev udstedt den 4. oktober 2013 og udløber den 4. oktober 2016. Tilladelsen ønskes forlænget til 4. oktober 2018.

 

Den nuværende VVM-tilladelse fastslår, at anlægget i al væsentlighed skal etableres og drives indenfor de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen. Vejle Kommune har lavet en vurdering af, hvorvidt der er sket ændringer i grundlaget for VVM-tilladelsen. Vejle Kommune vurderer, at der ikke er sket ændringer i grundlaget for VVM-tilladelsen.

 

Klagevejledning.

Inden den 13. januar 2016 kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk. For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.