6.E.14

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  6.E.14

 • Plandistrikt

  1.6

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde i Lysholt. Grunde må udstykkes som sokkelgrunde efter en samlet plan. Øvrige grunde må ikke udstykkes med mindre grundareal end 2.500 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål såsom lettere fremstillingsvirksomheder, lagervirksomheder og engroshandel, liberalt erhverv, kontor- og servicevirksomheder, uddannelse og forskning samt hotel- og konferencevirksomhed.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer.

 • Status

  Vedtaget