3.B.22

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.22

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Ny bebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter, udformning og dimensionering, der naturligt kan passes ind i den eksisterende bebyggelse.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. Inden for området for loklapalplan nr. 1285 kan etableres tæt-lav boliger med minimum grundstørrelse på 300 m2 - under forudsætning af at restarealet til overholdelse af minimumsgrundstørrelsen på 400 m2 tillægges det fælles friareal. Desuden kan der inden for området for lokalplan nr. 1285 etableres åben-lav boliger som kompaktparceller på mindre grunde på minimum 400 m2.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, institutioner, mindre butikker og fælles anlæg for områdets daglige forsyning.

 • Særlige bestemmelser

  Indenfor rammeområderne 3.B.2, 3.B.21, 3.B.22 og 3.E.2 er der langs Vejlevej, mulighed for etablering af op til 2 dagligvarebutikker i alt, hver på op til 1.000 m².

 • Status

  Vedtaget