01.1.C.34

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.1.C.34

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  130% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  17500 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  9

 • Bebyggelsens omfang

  Ved udstykning af tæt-lav kan der opføres rækkehuse med en mindste grundstørrelse på minimum 135 m². Veje og andel i det fælles friareal kan ikke medregnes til mindste grundstørrelse. For tæt-lav og etageboliger i 2 etager må der maksmalt bygges i 6,5 meter over niveauplan. Enkelte bygningselementer så som trappeopgange til tagterrasser må ikke overstige 9,0 meter over niveauplan. Ved etageboliger i 3 etager må bebyggelse ikke overstige 9,5 meter. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

 • Anvendelse

  Bebyggelsesprocent: 130 % Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. Der må maks. bygges 17.500 m² inden for området. Udover de 17.500 m² må der i den nordvestlige del af området opføres bebyggelse til offentlige formål. Maks. antal etager: 3 Maks. bygningshøjde i meter: 9,5 m

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres fælles friareal svarende til 20 % af den samlede grundstørrelse for tæt-lav og etageboliger i 2-3 etager og 35 % for etageboliger i 3 etager.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med hovedvægten på boligbebygelse som etageboliger og tæt-lav rækkehuse. Derudover kan der placeres offentlige formål som f.eks. kajakklub.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på min. 10 m målt fra øverste vandløbskant. Inden for dette område skal der være grønt område og sti og der må ikke opføres bebyggelse, indrettes oplag eller foretages terrænreguleringer.

 • Status

  Vedtaget