1.4.B.9

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.B.9

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsen langs nordsiden af Gormsgade kan opføres i max. 3 etager og med en facadehøjde på max. 9,6 m og en max. højde på 16 m. Bebyggelsen langs den vestlige side af Grejsdalsvej og den sydligste del af Grejsdalsvej øst, kan i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse opføres i max. 2½ til 3 etager, som sluttet bebyggelse, når det indpasses i den eksisterende bebyggelse. Grunde til parcelhuse i åben-lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på minimum 700 m², dog kan der tillades udstykninger af grunde med et areal på minimum 500 m² hvis det vurderes at kunne indpasses i områdets øvrige karakter. Butikker til lokal forsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. Bebyggelse på Grejsdalsvej 1 kan opføres i max. 4 etager, med en tagterrasse som 5. etage. Bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse omkring hjørnet Grejsdalsvej og Jellingvej. Eksisterende bebyggelse på Grejsdalsvej 3 kan indrettes med 4 etager samt en tagterrasse som en 5. etage. Bebyggelsesprocenten kan for denne adresse øges til 150.

 • Opholdsarealer

  For Grejsdalsvej 1 og 3 skal der etableres minimum 500 m2 fælles opholdsareal.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt enkeltstående butikker.

 • Status

  Vedtaget