1.1.B.3

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.3

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. I bebyggelsen langs Vedelsgade, Tønnesgade og Vesterbrogade må i stueetagen indrettes butikker samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Her må kun med Byrådets særlige tilladelse etableres pengeinstitutter, forsikringskontorer, klinikker m.v.

 • Miljø

  Langs omløbsåen fastlægges en byggelinje på 10 m målt fra øverste vandløbskant.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  For matr. 629aæ, Vejle Bygrunde gælder særligt: Parkeringskravet fastsættes til 1 p-plads pr 75 m² for boliger og 1 p-plads pr. 50 m² for anden anvendelse. Der er ikke krav til omfanget af fælles friareal. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 190.

 • Status

  Vedtaget