1.1.E.2

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.E.2

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Bygninger kan efter en særlig planlægning opføres i op til 50 meter, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området. For lokalplanområde nr. 1203 er den maksimale højde 45 meter, og den maksimale bebyggelsesprocent er 135 for lokalplanområdet som helhed. Der er ikke en mindstegrundstørrelse for udstykning.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Opholdsarealer

  Opholdsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som kontorer, udstilling og undervisning, hotel og restaurationsvirksomhed, mindre butikker til områdets daglige forsyning eller butikker, der har relation til vandsport og lignende, og erhverv som værksteds- og servicevirksomhed, som har naturlig tilknytning til vandsport, og kan indpasses uden gener i området. Området kan tillige anvendes til erhverv i form af erhverv som værksteds- og fremstillingsvirksomhed, engroshandel og oplag, der kan indpasses uden gener i området. Det kan anvendes til offentlige formål, som f.eks. lystbådehavn med tilhørende faciliteter som klubhuse og lignende, vinteropmagasinering til både, rekreative områder, bygninger til vandsport og lignende. Det kan anvendes til boligformål, hvis de miljømæssigt kan indpasses i området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Beliggenhed, størrelse og udformning af anlæg og bebyggelse skal tilpasses placeringen i kystlandskabet. Lokalplanlægningen skal sikre, at rammeområdet indrettes således ved placering af bebyggelser og afværgeforanstaltninger, at der ikke opstår miljøproblemer ved havnevirksomhedernes lovlige drift. Rammeområdet kan kun udnyttes på en måde, som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, støv og lugt kan overholdes.

 • Trafik

  Parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Klimatilpasning Staten har udpeget Vejle midtby, herunder rammeområdet, som risikoområde for oversvømmelser. Vejle Kommuneplan 2017-2029 indeholder en retningslinje for risikostyring for oversvømmelse. Retningslinjen fastlægger, at ved fremtidig planlægning og byggeri i risikoområdet for oversvømmelse skal der ske en sikring mod en vandstand på op til 2,5 (DVR90). Dette skal sikres ved lokalplanlægning. Lokalplaner kan desuden stille krav om eller give mulighed for tiltag, der kan medvirke til at klimasikre i planområdet (hæve terræn, højtvandsværn, hævet kajkant eller andet).

 • Status

  Vedtaget