1.1.E.1

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.E.1

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde end angivet i de generelle rammebestemmelser, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden gør sig gældende. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10 meter målt fra øverste vandløbskant. Arealet mellem byggelinjen og øverste vandløbskant skal anvendes som grønt rekreativt område, til eventuelle støjreducerende anlæg samt beplantning og eventuelt stiforløb. Inden for bæltet må der ikke opføres bebyggelse eller indrettes oplag. Dog må der af klimamæssige hensyn foretages terrænreguleringer samt opføres anlægs- og bygningsmæssige foranstaltninger mod oversvømmelser. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Der er ikke en mindstegrundstørrelse for udstykning. Der skal på hver ejendom/grundlejemål udlægges et passende omfang af opholdsareal, svarende til bygningsreglementet.

 • Min. miljøklasse

  2

 • Max. miljøklasse

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til havneformål og erhvervsformål såsom fremstillings-, værksteds-, engroshandels- og oplagsvirksomhed og servicevirksomhed, samt kajanlæg og kajaktiviteter. Der må ikke indrettes butikker og boliger i området. I de dele af området, der grænser mod anden anvendelse, skal der tages særlige miljø- og byarkitektoniske hensyn. Bygningerne på Møllegade 12 kan indrettes til kontorer o. lign

 • Miljø

  Områderne betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Trafik

  Der skal udlægges 1 p-plads pr. 50 m² etageareal for kontorbyggeri, liberale erhverv og butikker samt 1 p-plads pr. 100 m² etageareal for øvrig virksomhedsbyggeri, og 1 p-plads pr. 150 m² etageareal for bygninger til lager, siloer o.lign. Parkeringspladser vil også kunne tillades etableret som fælles anlæg efter en samlet plan.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Klimatilpasning Staten har udpeget Vejle midtby, herunder rammeområdet, som risikoområde for oversvømmelser. Vejle Kommuneplan 2017-2029 indeholder en retningslinje for risikostyring for oversvømmelse. Retningslinjen fastlægger, at ved fremtidig planlægning og byggeri i risikoområdet for oversvømmelse skal der ske en sikring mod en vandstand på op til 2,5 (DVR90). Dette skal sikres ved lokalplanlægning. Lokalplaner kan desuden stille krav om eller give mulighed for tiltag, der kan medvirke til at klimasikre i planområdet (hæve terræn, højtvandsværn, hævet kajkant el andet).

 • Status

  Vedtaget