1.1.C.28

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.28

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelseshøjden må ikke overstige 20 meter, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager. Dog kan bygninger efter en særlig planlægning opføres i op til 60 meter, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området. Der skal på hver ejendom/grundlejemål udlægges et passende omfang af opholdsareal, svarende til bygningsreglementet.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af liberale erhverv, hoteller, restauranter og udvalgsvarebutikker med tilhørende faciliteter, herunder parkeringshuse, samt mindre fremstillings-, værksteds-, engroshandels-, oplags- og servicevirksomhed, samt kajaktiviteter.

 • Trafik

  Der skal reserveres areal til vejanlæg (Havneruten). Der skal udlægges 1 p-plads pr. 50 m² etageareal for kontorbyggeri, liberale erhverv og butikker samt 1 p-plads pr. 100 m² etageareal for øvrig virksomhedsbyggeri, og 1 p-plads pr. 150 m² etageareal for bygninger til lager, siloer o.lign. Parkeringspladser vil også kunne tillades etableret som fælles anlæg efter en samlet plan.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Klimatilpasning Staten har udpeget Vejle Midtby, herunder rammeområdet, som risikoområde for oversvømmelser. Vejle Kommuneplan 2017-2029 indeholder en retningslinje for risikostyring for oversvømmelse. Retningslinjen fastlægger, at ved fremtidig planlægning og byggeri i risikoområdet for oversvømmelse skal der ske en sikring mod en vandstand på op til 2,5 (DVR90). Dette skal sikres ved lokalplanlægning. Lokalplaner kan desuden stille krav om eller give mulighed for tiltag, der kan medvirke til at klimasikre i planområdet (hæve terræn, højtvandsværn, hævet kajkant eller andet).

 • Status

  Vedtaget