Stilleområde ved Randbøl Hede

Retningslinje for stilleområde ved Randbøl Hede

Inden for stilleområdet kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter, og eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Ved etablering/opstart af nye anlæg eller aktiviteter uden for området skal det sikres, at disse ikke giver anledning til støj inden for stilleområdet, som overskrider de nedenfor angivne støjgrænser. Ved udvidelser eller ændringer af eksisterende anlæg eller aktiviteter uden for stilleområdet skal det sikres, at det samlede støjbidrag (det vil sige de eksisterende forhold samt udvidelsen) ikke giver anledning til støj inden for stilleområdet, som overskrider de nedenfor angivne støjgrænser. Såfremt eksisterende aktiviteter eller anlæg overskrider grænseværdierne før udvidelse/ændring, må ændringen eller udvidelsen ikke give anledning til et øget støjbidrag.

Når der udarbejdes støjhandlingsplaner for eksisterende støjende anlæg, skal der tages hensyn til indholdet i denne retningslinje.

Der, hvor der ikke er nævnt konkrete grænseværdier specifikt med relation til stilleområdet, gælder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjfølsomme, offentligt tilgængelige rekreative områder og særlige naturområder.

Råstofindvinding

I forbindelse med tilladelser til eller planlægning af nye aktiviteter med relation til råstofindvinding skal det tilstræbes, at støjpåvirkningen holdes under de støjgrænseværdier, der gælder for virksomheder og landbrug. Grænseværdierne kan fraviges efter en konkret vurdering.

I forbindelse med en sådan fravigelse skal der fastlægges grænseværdier for hvilket støjbidrag den konkrete råstofindvinding må tilføre stilleområdet. Grænseværdien vælges ud fra en betragtning om, hvad der er teknisk muligt (planlægning af gravearbejdet, placering af gravefront etc.) og økonomisk proportionalt.

Det skal tilstræbes, at weekender friholdes for graveaktiviteter.

Der kan gives yderligere dispensation for ovennævnte grænseværdier i forbindelse med afgrænsede perioder med etablering og senere reetablering af graveområde.

Vindmøller

Planlægningen af vindmølleprojekt på den gamle flyvestation Vandel tager udgangspunkt i, at vindmøllebekendtgørelsens (bkg. nr. 1284 af 15/12 – 2011) støjkrav til lokalplanlagte områder med støjfølsom, rekreativ aktivitet kan overholdes i stilleområdet.

Virksomheder og landbrug

*Miljø- eller planmyndigheden kan i en vurdering af samlet støj fra flere virksomheder inden for et afgrænset erhvervsområde eller blandt virksomheder i det åbne land, i forbindelse med den konkrete sagsbehandling beslutte, at flere forskellige virksomheder skal indgå i en støjvurdering af den samlede støj fra flere kilder. Ligeledes kan planmyndigheden lade flere erhvervsområder indgå i en vurdering af samlet støj fra eksisterende og planlagte erhvervsområder.

Skydebaner og motorsport/ekstrem støj

Der må ikke etableres nye skydebaner, der kan give anledning til skudstøj i stilleområdet over følgende niveauer:

De eksisterende skydebaner må ikke udvides eller driftstider ændres på en sådan måde, at oplevelsen af skudstøj, efter miljømyndighedens vurdering, øges i stilleområdet. Miljøsagsbehandlingen skal fortsat sikre større perioder uden skudstøj, særligt i perioder med mange besøgende i stilleområdet.

Antallet af dage med motorsport og events inden for et område hvor der kan ske støjpåvirkning af stilleområdet, må ikke overstige det nuværende miljøgodkendte niveau.

Miljømyndigheden skal i sin sagsbehandling sikre, at større, støjende motorsportsarrangementer og skydestævne offentligt annonceres forud for arrangementet.

Redegørelse for stilleområdet ved Randbøl Hede

Definitioner

Midlingstid:

Det tidsrum, over hvilket man betragter det gennemsnitlige støjniveau. Der anvendes de midlingstider, der er angivet i vejledninger fra Miljøstyrelsen. Midlingstiden anvendes til at vurdere, om grænseværdien er overskredet.

Maksimalt niveau:

Det niveau, støjen aldrig må overskride (uden midling).

For nærmere definitioner af målemetoder og måleparametre henvises til relevante vejledninger fra Miljøstyrelsen.

I forbindelse med en vurdering af støj i området skal Miljøstyrelsens vejledende regler omkring støjtillæg for rene toner og impulsstøj desuden anvendes.

Indledning

Stilleområder er udpegede og afgrænsede områder, hvor støjbelastningen er lav, og hvor der et ønske om fortsat at bevare området som stille. I Vejle og Billund kommuner er Randbøl Hede udpeget som stilleområde.

Helt stille områder i Danmark eksisterer i praksis ikke, idet der i realiteten altid forekommer en eller anden form for støjpåvirkning fra fly, veje, skydebaner og virksomhedsaktiviteter af forskellig art m. v. På trods af dette faktum er det alligevel muligt at sikre områder, hvor man kan have en oplevelse af relativ stilhed, og hvor det er muligt, trods ydre støjpåvirkning, at opleve et landskab hvor det er de naturlige lyde (vindens susen, fuglenes sang, vandets rislen osv.), der er dominerende den overvejende del af tiden.

Med udlægningen af Randbøl Hede som stilleområde er det ambitionen at sikre en høj rekreativ kvalitet for den del af befolkningen som efterspørger dette, og dermed også gavne turismen, tiltrække nye mennesker til området og således også opnå en positiv økonomisk betydning.

Det er ikke tanken, at områdets karakter som stilleområde vil medføre øgede krav til allerede eksisterende virksomheder, hvis miljøforhold allerede er regulerede, eksempelvis gennem en miljøgodkendelse. Nye aktiviteter eller ændringer og udvidelser af allerede eksisterende aktiviteter, der kan få indflydelse på støjniveauet i stilleområdet, skal imidlertid underkastes en grundig vurdering for at sikre opretholdelsen af stilleområdets rekreative værdi.

Støjkortlægning

Vejle og Billund kommuner har, forud for fastlæggelsen af retningslinjerne for stilleområdet, iværksat en kortlægning af de nuværende støjforhold i området. Kortlægningen er foretaget af rådgivningsfirmaet Grontmij.

Kortlægningen har haft til formål at give en karakteristik af det i området fremherskende lydbillede, hvilket indebærer en beskrivelse af støjkilder i området, støjens sammensætning og støjens virkning (subjektivt) på de besøgende i området. Desuden blev sammenhængen mellem den naturlige baggrundsstøj og vindforholdene i området bestemt. Målingerne har pågået over en periode på 6 uger i sommeren 2012. På baggrund af kortlægningen har Grontmij udarbejdet en række forslag til retningslinjer for støjområdet.

Resultaterne fra kortlægningen samt rådgivers anbefalinger har dannet grundlag for de endelige retningslinjer for den maksimalt acceptable fremtidige støjbelastning. Hensigten med retningslinjerne er at forhindre at støjbelastningen af området øges ud over den tilstand, der råder i området i dag. Da støjpåvirkningen i området er kompleks, både hvad angår sammensætningen af støjen og støjens variation over tid, er det ikke realistisk at sikre fraværet af uønsket lyd eller støj. Retningslinjerne har derimod til formål at begrænse støjniveauet samt sikre, at perioderne med et uønsket højt støjniveau er afgrænset i tid og hyppighed.

Planlægning og miljøsagsbehandling af nye planområder og nye støjende aktiviteter

Ved planlægning af nye erhvervsområder og andre planområder til støjende anlæg eller aktiviteter skal planmyndigheden sikre passende afstand til stilleområdet. Der kan arbejdes med bufferzoner, eksempelvis på 1 – 2 km eller mere til stilleområdet, bl.a. for at undgå den kumulative øgning af støj (støjaddition) sammen med eksisterende planområder. To erhvervsområder der støjer det samme i et stilleområde vil sammen kunne støje 3 decibel mere end hvis der kun havde været et enkelt erhvervsområde.

Så flere lignende planområder eller støjende aktiviteter inden for en afstand fra et stilleområde, der kan påvirke området med støj, vil gradvis medføre mere og mere støj i området. Sikring af at støjaddition ikke forekommer, skal dokumenteres i forbindelse med miljøvurdering af nye planer.

Der kan ikke anbefales en bestemt opmærksomhedszone for ny planlægning omkring stilleområdet. Det kan f.eks. ikke udelukkes, at etablering af et motorsportsanlæg 5 km fra området vil kunne skabe forstyrrelser. Planlæggere og miljøsagsbehandlere er derfor nødt til at have øje for de mulige støjpåvirkninger af området, uanset hvor langt væk fra stilleområdet de støjende anlæg planlægges etableret. For nye anlæg eller planområder, som er omfattet af VVM-lovgivning og/eller lov om miljøvurdering af planer og programmer, vil miljøvurderingen omfatte bl.a. vurdering af den kumulative støjpåvirkning af stilleområdet.

Stille perioder

Opfattelsen af stilleområdet som egentlig ”stille” er afhængig af, at der i perioder er relativ ro. Dette indebærer, at visse aktiviteter, der resulterer i en meget høj støjbelastning, i perioder ikke finder sted. Det drejer sig hovedsageligt om skydeaktiviteter samt diverse motorsportsaktiviteter.

Det er derfor vigtigt, at kommunen i sagsbehandlingen sigter mod at regulere disse aktiviteter sådan at føromtalte rolige perioder forefindes. Dette indebærer koordinering af driftstider i godkendelser og tilladelser til en række aktiviteter.

Skydebaner

Skudstøj kan betegnes som impulsstøj og er kendetegnet ved at være uvarslet, uregelmæssigt og typisk over en længere periode. Denne type støj vurderes at være meget generende for oplevelsen af stilhed. Der er derfor i retningslinjerne for stilleområdet fastsat grænseværdier for den maksimale støjbelastning fra de skydebaner, der grænser op til området.

To aktive skydebaner er beliggende i nærheden af stilleområde Randbøl Hede, henholdsvis cirka 2 km nordvest for stilleområdets nordlige afgrænsning og omtrent 2,5 km nordøst for stilleområdet.
Fælles for de to skydebaner er, at skydetider er reguleret gennem miljøgodkendelser. I begge skydebaners miljøgodkendelser er det blandt andet sikret, at rammerne for weekendskydninger er begrænset i forhold til rammerne for skydninger på hverdage. Særligt muligheden for søndagsskydning er indskrænket, idet der kun må forekomme skydning på søndage i forbindelse med afholdelse af stævner.

Motorsport/køretekniske aktiviteter

Motorsportsaktiviteter, som kan påvirke stilleområdet, er afgrænset til området mod nord ved den lokalplanlagte Erhvervspark Vandel. Erhvervspark Vandel ApS har en miljøgodkendelse fra 2008 til udlejning til forskellige former for køretekniske aktiviteter, herunder gokartbane, biltest- og opvisning, køreundervisning, ATV-kørsel, motocross, motorsportstræning samt store motorsportsevents. Støjende motorsportsevents er begrænset til maksimalt 2 weekender om året, mens motorsportstræning og biltest samlet er begrænset til 20 dage om året. Motocross events er begrænset til 1 dag om året.

De øvrige aktiviteter skønnes ikke at kunne påvirke stilleområdet. Som nævnt under afsnittet om virksomheder er der gennemført samtidsberegninger af en blanding af biltest, gokart og virksomhedsaktiviteter (transportstøj fra virksomheder). Disse beregninger viser, at de rekreative støjgrænser ved kanten til Frederikshåb Plantage kan overholdes i forbindelse med de mindre støjende køretekniske aktiviteter. Aktiviteter som karting har derfor fået mulighed for mere omfangsrig drift.

Beregningerne er udført på timebasis. Selvom beregningerne viser, at de rekreative støjgrænser kan overholdes, vil der kunne bemærkes lyde fra test af biler eller motorsportstræning, ikke mindst lyden af dæk, også nede i den nordligste del af stilleområdet. Dette har været bekræftet af kommunens miljøtilsyn, både gennem orienterende målinger og ved subjektive vurderinger i forbindelse med besøg i Frederikshåb Plantage, under perioder med motorsportsaktiviteter.

Råstofindvinding

Råstofindvinding har væsentlig samfundsmæssig værdi og foregår, der hvor væsentlige råstofmængder findes. Det er derfor ofte vanskeligt at undgå støj i de nærmeste beliggende rekreative naturområder. I råstoftilladelser stilles der normalt ikke krav til støj i støjfølsomme rekreative naturområder.

I den sydlige del af den tidligere Flyvestation Vandel er der udlagt Vejle Kommunes største råstofgraveområde, ”Hofmansfeld”. Graveområdet er udlagt i den gældende regionale råstofplan og er planlagt med baggrund i en VVM redegørelse fra 2004. Der graves i etaper, som udgør mindre dele af det store graveområde. Gravningen forventes at foregå over ca. 30 år. Der er dog planer om en vindmøllepark, som kan fremskynde råstofindvindingen.

Den nuværende indvindingstilladelse udløber d. 1. marts 2016. I den er der udelukkende mulighed for gravning, samt udlevering og læsning i perioden mandag-fredag kl.: 6.00-17.00. Der må derudover ske udlevering og læsning lørdage kl. 6.00-16.00. Der er stillet et støjkrav overfor boliger i det åbne land på 50 dB(A).

500 meter fra graveområdet kan det forventes, at støj fra graveaktiviteter er nede på ca. 45 dB(A). Da hovedparten af graveaktiviteter er længere væk fra stilleområdet end 500 meter, kan det forventes at støjpåvirkningen af stilleområdet ligger i dagperioden mandag til fredag fra under 30 dB(A) og op til 40 dB(A). Trafikstøjbelastningen fra råstofudvinding forventes at være under 30 dB Lden.

I forbindelse med etablering af graveområdet og senere reetablering af graveområdet vil der kunne forekomme længevarende perioder, hvor støjgrænserne ikke kan overholdes. Dette arbejde foregår typisk højere i terræn end selve gravearbejdet og der vil derfor ikke kunne sikres støjdæmpning i perioden.

Gravning foregår bag en gravefront. Afhængig af placering i forhold til gravefront vil denne virke som en støjvold og der kan opnås en anslået støjdæmpning på10-12 dB. Ved hensigtsmæssig planlægning af gravearbejdet er der derfor mulighed for at mindske støjpåvirkningen ind i stilleområdet.

Under den normale drift af graveområdet forventes der ikke væsentlige gener inde i stilleområdet. Såfremt gener opstår, vil kommunen foretage en nærmere vurdering af løsningsmuligheder.

Landbrug

Landbrug vil, i lighed med anden virksomhedsaktivitet, medføre støjpåvirkning af stilleområdet i forbindelse med den daglige drift. Ventilations- og tørringsanlæg er specielt aktuelle i denne sammenhæng, men også kørsel med landbrugsredskaber i forbindelse med pløjning, såning og høst kan potentielt påvirke stilleområdet.

Markdrift reguleres ikke efter retningslinjen, og det er således kun støj fra faste anlæg/bygninger, der er omfattet af denne.

Otte landbrug, 2 i Vejle Kommune og 6 i Billund Kommune, er beliggende inden for en afstand af 1000 meter fra stilleområdet og vil potentielt kunne give anledning til støj ind i stilleområdet. Det nuværende omfang af påvirkningen er ikke kortlagt.

Virksomheder

Der findes ikke støjende virksomhedsaktiviteter i nærheden af de vestlige og sydlige dele af stilleområdet. Virksomhedsaktiviteter, som kan påvirke stilleområdet, er afgrænset til området mod nord ved den lokalplanlagte Erhvervspark Vandel og den sydlige del af den gamle flyvestation, som i dag er en del af selskabet Flyveplads Vandel ApS.

Der findes ca. 110 forskellige lejemål på området, alle sammen ejet af enten Erhvervspark Vandel ApS eller Flyveplads Vandel ApS. Der er bl.a. lejet ud til følgende virksomhedsaktiviteter: fyrværkerilagre (bl.a. 3 virksomheder godkendt efter risikobekendtgørelsen), midlertidige oplag af restprodukter, affaldsbehandlingsvirksomheder, lagre af forskellige art, go-kart bane, brændstoflagre, mindre håndværksprægede fremstillingsvirksomheder, udstillingsaktiviteter, o.l. Der foreligger en række miljøgodkendelser til flere af disse aktiviteter.

Der foreligger en aftale (fra 2006) med grundejeren om, at der foretages vurdering af den samlede støjpåvirkning af støjende virksomhedsaktiviteter og motorsport på Erhvervspark Vandels område. Der foreligger eksempelvis beregninger med op til 11 kilder med typiske støjende aktiviteter der kunne finde sted samtidig. Hensigten med disse beregninger har primært været at påvise, at den rekreative støjgrænse på 40 dB om dagen er overholdt ved grænsen til Frederikshåb Plantage, også selvom der foregår mange aktiviteter samtidig, inkl. udlejning til motorsportstræning eller test af biler.

I rådgiverrapporten om stilleområdet er angivet tre forskellige ambitionsniveauer for virksomhedsstøj. Et moderat ambitionsniveau er valgt, svarende til at det midlede bidrag fra virksomheder skal være mindst 5 decibel under den naturlige støj i stilleområdet. Det maksimale støjbidrag er 10 decibel over grænseværdien for midlet støj.

Flystøj

Den flystøj, der opleves i stilleområdet ,stammer altovervejende fra flyvninger med tilknytning til Billund Lufthavn. Flystøj fra Billund Lufthavn er reguleret i lufthavnens miljøgodkendelse, hvor der tages udgangspunkt i et fremtidsscenarie, hvor antallet af operationer er omtrent dobbelt så stort som i dag. Det anses ikke som sandsynligt, at de nuværende indflyvningsruter i øst-vestlig retning vil blive ændret.

Billund Lufthavn er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, og eventuelle ændringer i lufthavnens indretning og drift vil derfor skulle vurderes i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Flystøj vurderes ikke i særlig høj grad at ødelægge det subjektive, generelle indtryk af stilhed på trods af at overflyvninger af området til tider medfører ret høje støjniveauer. Baggrunden er, at flystøjen under en passage starter svagt, stiger og falder igen på en relativt forudsigelig måde, hvorefter man som lytter kan have en forventning om en lang periode med stilhed indtil næste overflyvning. Der stilles derfor ingen aktuelle krav til flystøj over stilleområdet.

Vejanlæg

Området i et bælte på 250 meter på hver side af Koldingvej/Bøgvadvej langs stilleområdet betragtes som et særligt vejstøjpåvirket område (svarende til et støjniveau på ca. 45 - 50 dB, LAeq, ifølge overslagsberegninger). Billund Kommune har i forbindelse med støjkortlægningen gennemført måling af omfanget af trafikken på vejen. Målingerne viser, at der midt på sommeren er en trafikmængde på ca. 3600 biler i døgnet, dog ca. 3900 i døgnet på hverdage. Målingerne svarer til knap 3000 biler i døgnet beregnet på årsbasis. Udviklingen i trafikbelastningen bør følges og vurderes i forbindelse med kommende revisioner af kommuneplanen.

Såfremt det skønnes nødvendigt, vil eventuelle støjdæmpningstiltag kunne ske i form af eksempelvis hastighedsreduktion, støjdæmpende asfalt eller afskærmning med jordvold. En reduktion med bare 3 decibel vil kunne halvere bredden af de støjpåvirkede bælter langs Koldingvej/Bøgvadvej.

Vindmøller

Der er ganske få enkeltstående vindmøller, der er synlige fra stilleområdet, men subjektivt vurderet er de ikke hørbare i stilleområdet.

Perspektivområde for turismeudvikling i Billund Kommune

Der er syd for Billund by udlagt et perspektivområde til turismeudvikling. Området grænser mod øst op til Vandel Erhvervspark og ligger ca. 2 km fra stilleområdets nordlige grænse, beliggende i Vejle Kommune. En fremtidig plan for udvikling af dette område vil til sin tid skulle vurderes efter reglerne om miljøvurdering af planer og programmer.