Klimatilpasset lokalplanlægning

Retningslinje for klimatilpasset lokalplanlægning

Alle nye lokalplaner skal redegøre for hvordan lokalplanområdet tilpasses klimaændringerne.

Redegørelse til retningslinje
Retningslinjen for klimalokalplaner skal sikre, at vi inddrager klimatilpasning i den fremtidige planlægning.

Ved ændringen af planloven medio 2012 fik kommunerne mulighed for at inddrage klimatilpasning og forebyggelse af forurening som en del af den planmæssige begrundelse for udarbejdelse af lokalplaner. Det skal derfor sikres, at der i nye lokalplaner stilles relevante krav om klimatilpasning.

Ved lokalplanlægning for byudvikling og -omdannelse skal planerne konkret redegøre for, hvorledes de forventede konsekvenser af en langsigtet klimaændring med ændrede nedbørs- og vandstandsforhold imødegås. Anlæg og arealer herfor skal udformes, så eksisterende bymæssige og kulturmæssige værdier så vidt muligt sikres, og der skal arbejdes for, at der tilføres merværdi.

Arealer i eksisterende byområder, der i fremtiden bliver påvirket af øget vandstand (grundvand, overfladevand og havvand), skal ved omdannelse udformes, så eksisterende kulturværdi og bymæssig værdi (særligt helårsbeboelse og erhvervsbyggeri) så vidt muligt sikres på en måde, så der tilføres merværdi.

I forbindelse med lokalplanlægningen er det vigtigt, at der tænkes i helhedsorienterede løsninger, så vi både sikrer en fornuftig afledning af regnvand/overfladevand og at området er sikret mod de fremtidige klimaændringer.

Planloven giver kommunen mulighed for at planlægge for, at arealer, hvor der er risiko for oversvømmelse, enten skal friholdes for bebyggelse eller skal sikres mod oversvømmelse gennem etablering af de nødvendige foranstaltninger. I Vejle Kommune er der endnu ikke udpeget arealer, dette afventer en nærmere kortlægning.

En egentlig udpegning af arealer til opmagasinering af vand ved ekstreme regnvandshændelser (monsterregn) afventer en nærmere kortlægning og vil indgå i det videre arbejde med klimatilpasning, som er en løbende proces, hvor ny viden skal indgå i de fremtidige tiltag. Udpegning af arealer vil ske ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

I eksisterende udlagte områder til byudvikling, hvor der ikke umiddelbart er risiko for oversvømmelse, men hvor udvikling af området kan medføre en øget risiko for oversvømmelse af arealer/områder nedstrøms og/eller der ligger i tilknytning til området, skal der i forbindelse med lokalplanlægningen foretages en vurdering af risikoen og foretages de nødvendige afhjælpende tiltag.