Højspændingsanlæg

Retningslinje for højspændingsanlæg

Der reserveres 200 meter brede arealer til fremføring af planlagte højspændingsforbindelser med en spænding på 400 kV og 150 kV. Arealerne er angivet på kortbilag Tekniske anlæg og Støj.

På arealer, der er omfattet af reservationerne, må der ikke udlægges areal til byformål mv., gives tilladelse til opførelse af boliger, institutioner eller erhverv eller iværksættes andre tiltag, som kan hindre etableringen af højspændingsforbindelserne.

Vindmøller skal som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs luftledninger svarende til vindmøllens fulde højde.

Vindmøller bør ikke placeres nærmere end 50 meter fra deklarationsarealet til el-kabelanlæg (jordkabler).

Redegørelse

Der er en tinglyst deklaration om respektafstand til Energinet.dk’s lednings- og kabelanlæg i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.
Kommuneplanerne skal reservere arealer til planlagte højspændingsledninger.
Når ledningsføringen er endeligt fastlagt, ophæves reservationerne og erstattes med sikkerhedszoner efter gældende bestemmelser.
Nye 400 kV-ledningsanlæg kan normalt fremføres som luftledninger i det åbne land, når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. Nye ledningsanlæg på 150 kV og derunder skal som hovedregel kabellægges. Luftledninger bør kun overvejes i særlige tilfælde som f.eks. første trin i en senere 400-150 kV-kombiledning og eventuelt i tilfælde med meget store behov for overføringsevne på 150 kV-niveau over større afstande.
Saneringer i det eksisterende højspændingsnet bør så vidt muligt foregå efter den saneringsplan, som er aftalt med transmissionsselskaberne.
I Vejle Ådal forventes 6,5 km luftledninger erstattet af kabler i 2017.