Grøn byudvikling ved Bredballe

Retningslinje for grøn byudvikling ved Bredballe

Der udlægges et byudviklingsområde på ca. 207 ha nordøst for Bredballe, der kan indeholde boliger og offentlige institutioner som skole og lignende samt rekreative arealer. Udnyttelsen af området skal ske med udgangspunkt i en helhedsplan som bl. a. redegør for beskyttelsen og udviklingen i kystlandskabet og kulturmiljøet samt sikrer, at der etableres en økologisk forbindelse fra Tirsbæk skovene til Horsensvej.

Helhedsplanen

Der er udarbejdet helhedsplan for området. Helhedsplanen er med Kommuneplan 2009 optaget i kommuneplanen og revideret med Kommuneplan 2017, og skal danne grundlag for den videre planlægning. Helhesplanen ligger som baggrundsnotat til kommuneplanen her.

Forudsætninger

Det forudsættes, at den videre kommune- og lokalplanlægning sker på baggrund af helhedsplanen, der sikrer:

•at boligområder og de rekreative områder med tilhørende faciliteter ved sin placering, udformning og beplantning indpasses harmonisk i kystlandskabet.
•at boligområderne og de rekreative områder placeres og indrettes, så de fremhæver strukturen i et stort og sammenhængende hovedgårdslandskab, der omfatter Tirsbæk ejerlav.
•at naturområder og vandløb kan udvikle sig mod en stadig større naturrigdom og mangfoldighed i området og i de tilstødende områder.
•at der sker en forbedring af offentlighedens adgang til området og til eksisterende stier til Vejle Fjord, samt skabes mulighed for sammenhængende stiforbindelser til Assendrup og Engum
•at oplevelsen af kystlandskabet fra Juelsmindevej ikke forringes ved etablering af støjvolde.
•at arealanvendelsen er i overensstemmelse med indsatsplanen for drikkevand.
•at der foreligger en samlet plan for hele områdets vejbetjening i helhedsplanen.
•at antallet af vejtilslutninger til Juelsmindevej ikke forøges.
•at der som udgangspunkt ikke tilsluttes flere veje til Horsensvej.
•at det ved eventuelle nye vejtilslutninger eller ændring af de eksisterende dokumenteres, at fremkommeligheden og trafiksikkerheden er tilgodeset.

Områderne optages i kommuneplanen for Vejle Kommune som henholdsvis boligområder og rekreative områder.

Redegørelse

Etablering af et nyt byområde ved Bredballe skal ske som en integreret udvikling i overensstemmelse med ovenstående retningslinje. Der stilles krav om en helhedsplan, fordi arealudlægget omfatter et stort område med væsentlige beskyttelsesinteresser. Der lægges derfor stor vægt på, at der sker en samlet planlægning, der alt i alt løser de konflikter, der er til stede på en måde, så alle arealinteresser varetages.