Friluftsområder og stier i Vejle Kommune

Retningslinje
De rekreative stiers omgivelser skal så vidt muligt sikres mod etablering af landskabs- og miljøforringende anlæg og mod, at der sker ændringer i den motoriserede trafik, der kan forringe ruternes rekreative værdi.

Der må ikke i friluftsområderne planlægges på en sådan måde, at friluftsområdernes rekreative og oplevelsesmæssige værdier forringes. Særlig vigtigt er det at sikre udsigter mod forstyrrende visuelle elementer, samt at sikre områdernes naturlige stilhed mod øget støj og uro.

De regionale friluftsområder, herunder udsigtspunkter, er vist på kort over friluftsområder.

Redegørelse

Friluftslivet skal tilbyde gode adgangsforhold, støttepunkter og oplevelsesmuligheder for både det organiserede friluftsliv, for skoler og lignende institutioner samt for det almene uorganiserede friluftsliv, med hovedvægt på det almene friluftsliv.

Som nævnt i den overordnede redegørelse for Trekantområdet, er de vigtigste områder for friluftslivet kysterne, skovene og de store søer og å-systemer, samt områder med værdifulde landskaber og kulturhistoriske steder. Med baggrund i oplevelsesværdikortlægning af Vejle Kommune (OPAL) og undersøgelser af brugernes adfærd i strategi ’Oplevelses- og naturnetværket’, er de vigtigste områder for friluftslivet udpeget og fremgår af kort.

Særlig væsentligt for det almene friluftsliv, er oplevelsen af naturlig ro samt udsyn over åbent vand eller landskab. Her stimuleres ens sanseindtryk på en anden måde, end den normale hverdag tilbyder. Udsigter er særligt sårbare over for forstyrrende elementer såsom tekniske anlæg, skærmende beplantninger eller elementer med stærkt lys, genskin eller hurtige bevægelser fra eksempelvis vindmøller eller biler i bevægelser på store veje i horisonten. Ligeledes skal det sikres, at der i områder, hvor man kan opleve naturlig stilhed, ikke sker øgning i menneskeskabt støj eller visuel uro, som forringer oplevelsen af naturen.

For at styrke folkesundheden og skabe attraktive næromgivelser er det vigtigt, at der i de bynære områder og grønne kiler omkring de større byområder, udvikles et sammenhængende stisystem og etableres områder for grønne oplevelser og friluftsliv. Disse stier og områder bør følge det naturlige grønne netværk videre ud i det åbne land, og hænge sammen med friluftsområder længere væk.

Det er vigtigt, at de rekreative stiers omgivelser har en høj rekreativ kvalitet. Derfor må der ikke tillades anlæg såsom gylletanke, oplagspladser og lignende samt bevoksninger op til disse stier, som forringer den landskabelige oplevelse fra stien. Ligeledes skal en forøgelse af den motoriserede trafik ud over, hvad der følger den almindelige stigning i trafikken, undgås på de rekreative stier. Det kan eksempelvis være en trafikøgning som følge af ny råstofindvinding eller transporter til nærliggende erhverv og landbrug. Sådanne følger afbødes ved fastlæggelse af tvangsruter uden om de rekreative stier.

Den rekreative brug af det åbne land skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkning.

Det vil vi – kommuneplan 2017-29

 

Styrke folkesundheden og byernes attraktivitet ved:

 • At alle bosætningsområder i Vejle Kommune har let og tæt adgang til friluftsliv, grønne områder og natur af høj kvalitet. Særlig opmærksomhed rettes mod socialt udsatte boligområder og mod at skabe attraktive by- og boligmiljøer.
 • At sikre at Vejle kan bevare sin attraktionsværdi i takt med øget brug af naturen til rekreation og friluftsformål samt øget befolkning, dels gennem skovrejsning, dels gennem opkøb af bynær skov. Målet er 50 ha kommunal skov ved hver centerby og 600 ha ekstra kommunal skov omkring Vejle by.
 • At skabe sammenhæng til strategien ’Vejle – Blå og Grøn’ ved at styrke natur og friluftsmuligheder i Vejle bys grønne kiler og udbygge deres sammenhæng til naturen i det åbne land.
 • At lave rekreative tilbud for brug af naturen til undervisning og pædagogiske rum målrettet børn og unge. Det være sig tilbud som målrettet formidling, skovhytter, grejbanker, undervisningsrum i naturen samt skovlegepladser i nærheden af Vejle og vore centerbyer.
 • At styrke en hensigtsmæssig udvikling af friluftsaktiviteter, som kan være forstyrrende, eller på anden måde kræver særlige forhold eksempelvis vandscooter, vandski, mountainbike, adventure-sport, træning og luftning af hunde, ridning mv.
 • At styrke det rekreative potentiale i kommunens friluftsområder, med særlig fokus på de regionale udviklingsområder Vejle Å/Vejle Fjord, Rørbæk Sø og Store Vandskel samt ved Omme Å.


Styrke en koordineret udvikling af Vejle Ådal/Vejle Fjord som et nationalt brand ved:

 • At samarbejde med erhvervslivet og forskellige brugergrupper, om at gennemføre rekreative mål og indsatser i Erhvervs- & Udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord, herunder fokus på udsigtspunkter og oplevelsesværdi, kulturhistorie, jagt & fiskeri samt diverse motions- og ”outdoor-faciliteter”.
 • At arbejde for konkrete hovedattraktioner, ”fyrtårne”, af international kaliber indenfor natur- og friluftsliv – eksempelvis et besøgscenter ved Haraldskær/Vingsted.

Udvikle Vejle Kommune som Danmarks bedste cykelkommune for tur- og motionscyklisme ved:

 • At samarbejde med VisitVejle, cykelmotionsklubber, m.fl., om at udnytte Vejles unikke topografi og udvikle mulighederne for at køre på racercykel og mountainbike, ved bl.a. at etablere flere forskellige spor for mountainbike, samt lave en landsdækkende formidlingskampagne for de bedste ruter for racercyklisme.
 • At opgradere netværket af cykelruter med 2 lokale cykelruter, som også kan anvendes som touringspor for mountainbike.
 • At opgradere netværket af cykelruter i Give omegn, bl.a. i synergi med vådområder og friluftsområdet ved Omme Å.
 • At udvikle støttepunkter ved eksempelvis Munkebjerg og Vingsted for cyklisme.
 • At udvikle Hærvejen og kystruterne som nationale cykel- og kulturruter.


Udbygge det regionale netværk af forbindende rekreative vandreruter i naturnetværket ved:

 • At skabe en mere kystnær sti mellem Ibæk Strandvej og Sellerup Strand.At arbejde for en sti mellem Vejle og Jelling med integrerede undervisningsmuligheder.
 • At skabe en sammenhængende rundtur i Vejle Ådal og Grejs Å-komplekset.

Udbygge de rekreative muligheder for fjorden, søerne og vandløbene:

 • At udbygge adgangsforhold og muligheder for badning og svømning i fjorden og søer egnet hertil, herunder muligheder for vinterbadning og udlægning af afgrænsede områder til svømning i åbent hav.
 • At udbygge adgangsforhold og muligheder for kajakroere, surfere, kite-sufere, sejlere m.fl.
 • At udvikle fiskeri efter havørred i samarbejde med nabokommunerne bl.a. gennem promovering og synliggørelse af faciliteter som fiskemuligheder, parkering, overnatning, mv.
 • At arbejde for realisering af projekt Brejning Strand, herunder etablering af badestrand og bademole, oprydning på stranden og fjernelse af gamle høfder.


Udvide skovarealerne i Vejle Kommune:

Overordnede ønskede skovrejsningsområder, som skal sikre, at Vejle er et attraktivt sted om 20-30 år. De seneste år er der sket en befolkningsudvikling, der langt har overgået prognoserne. På den baggrund er det ikke usandsynligt, at vi kan være 100.000 indbyggere i Vejle by og 175.000 i hele Vejle Kommune i 2050. Dette vil også betyde en stigende efterspørgsel på at bosætte sig ved attraktive områder og et stigende pres på de naturområder og skove, som udgør rammen for borgenes fritid. Skove er den naturtype danskere hyppigst vælger som mål for friluftsaktiviteter. Undersøgelser fra midt 90erne viser at Vejle Kommunes skove havde ca. 2 mio. besøgstimer/år. I 2016 er dette tal steget til ca. 5 mio. besøgstimer/år. Ligeledes opleves der et stigende pres fra en række friluftsaktiviteter, eksempelvis mountainbike, hvor antallet af udøvere er fordoblet de seneste 5 år. Nye sammenhængende skovområder vil derfor både bidrage til borgerens velfærd, men også til en række samfundsmæssige goder i form af sundhedsfremme, attraktiv bosætning og ejendomsværdiforøgelse, klimareduktion, grundvandsbeskyttelse og naturfremme