Detailplanlægning for boligområder

Retningslinje for detailplanlægning af boligområder

Detailplanlægningen af boligområder skal ske ud fra en række principper (se redegørelsen), der skal tilgodese udviklingen af den åbne, grønne storby som et attraktivt bosætningsområde.

Redegørelse

Ved planlægning af boligområder skal følgende principper varetages:

 • Principper i forhold til bæredygtighed og sundhed
 • Nye boligområder skal både forebygge og tilpasses klimaforandringer eksempelvis ved decentral regnvandshåndtering samt mulighed for jordvarmeanlæg o.l.
 • Bæredygtighed og sundhed skal tænkes ind i krav til materialevalg.
 • Etablering af boliger med lavt energibehov og vedvarende energiforsyning skal fremmes.
 • Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse skal fremmes.
 • Der skal etableres sammenhængende stisystem for gående og cyklister.
 • Der skal laves tiltag, som fremmer muligheden for den daglige motion.
 • Tilgængelighed for alle borgergrupper skal tænkes ind i indretningen af byens rum og offentlige pladser.

Principper for byomdannelse og fortætning

 • Byomdannelse og fortætning skal ske med respekt for det eksisterende, omgivende bymiljø.
 • Byboliger skal blandes med andre byfunktioner.
 • Der skal ske en blanding af boligtyper, størrelser og ejerforhold.
 • Bygninger skal i højere grad genanvendes og energirenoveres.
 • Byboliger placeres ved rekreative områder som park, havn eller lignende, eller der etableres nye rekreative områder i forbindelse med etableringen af nye byboliger.
 • Grønne kiler skal søges fastholdt og sikret som en vigtig del af den overordnede struktur.
 • Overfladevand skal som udgangspunkt håndteres lokalt og indgå som elementer i byplanlægningen.

Principper for kvalitet i boligområder

 • Der skal stilles krav til boligers arkitektur – materialevalg, farvevalg, udformning og indpasning - i forhold til omgivelserne og landskabet.
 • Nye bygninger skal være tænkt ind i forhold til nabobebyggelserne.
 • Arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og kvarterer skal bevares.
 • Der skal være plads til spektakulære og eksperimenterende byggerier.

Der skal sikres velbeliggende og anvendelige opholdsarealer.

Principper for kvalitet i udenomsarealer

 • Der skal stilles krav til omgivelsernes udformning og materialevalg.
 • Pladser, torve og centrale fodgænger- og gadestrøg skal gives forskellige funktioner og dermed forskellige identiteter samt lægge op til, at byen gøres levende døgnet rundt.
 • Der skal sikres økologiske forbindelser.
 • Der skal skabes mulighed for
 • etablering af parker til forskellige formål, med både aktive og stille områder.

Principper for planlægning for boligbyggeri i landsbyer:

 • I landsbyerne kan der planlægges for byggemuligheder til boliger samt lokale service- og erhvervsformål ved udfyldning i eller afrunding af byen.

De forskellige boligområders anvendelse er udmøntet i kommuneplanens rammer for de enkelte områder ud fra behovet for forskellige boligtyper. I forhold til bygningers tilgængelighed for alle reguleres det af Bygningsreglementet.