De overordnede veje

Retningslinje for de overordnede veje

Til planlagte og foreslåede veje reserveres arealer. Nye vejtilslutninger og vejadgange begrænses eller undgås på det overordnede vejnet.
Eksisterende, overordnede veje fremgår sammen med planlagte og foreslåede veje af kortbilag Infrastruktur.

Redegørelse

Det overordnede vejnet består af motorveje, andre statsveje og kommunale veje af større betydning. Staten (Vejdirektoratet) er vejbestyrelse for motorvejene samt andre overordnede landeveje, mens de enkelte kommuner i Trekantområdet bestyrer det resterende vejnet.
Kommuneplanen går på 3 ben i forhold til infrastrukturen:

 1. Arealreservationer til nye veje, jf. kortbilag nr. xx
 2. Kommunernes mere kortsigtede, konkrete projekter på statsvejene, der har betydning for afvikling af den lokale og regionale trafik mellem de overordnede korridorer og lokale og regionale mål.
 3. ”Det vil vi”-bokse, hvor Trekantområdets infrastrukturstrategi kommer til udtryk i form af kommunernes ønsker til, hvilke projekter staten bør prioritere, og som kommunerne i fællesskab arbejder på bliver fremmet.

Arealreservationer
Arealreservationer til nye veje skal sikre, at trafikken såvel internt i Trekantområdet som i forhold til de øvrige landsdele samt udlandet kan afvikles så problemfrit som muligt. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for reservationerne, medmindre det kan dokumenteres, at dette ikke giver anledning til problemer.

Arealreservationerne er inddelt i planlagte og foreslåede veje:

 • Planlagte veje omfatter overordnede vejanlæg, hvor der er fastlagt linjeføring.
 • Foreslåede veje omfatter overordnede anlæg, som det overvejes at udføre på længere sigt, sandsynligvis først efter planperiodens udløb.

Det overordnede vejnet bærer størstedelen af biltrafikken i Trekantområdet, hvorfor det er vigtigt af såvel fremkommeligheds- som trafiksikkerhedsmæssige hensyn, at antallet af nye vejtilslutninger og –adgange begrænses til det mindst mulige. Der henvises til vejreglernes anbefalinger om afstande mellem sidevejstilslutninger afhængig af vejklasse.

Strategiske undersøgelser, VVM’er og anlægslove for statslige vejprojekter
Transportministeriet/Vejdirektoratet har dels udarbejdet en række strategiske analyser af det overordnede vejnet og dels gennemført flere VVM-undersøgelser/anlægslove for det overordnede vejnet, hvor anlægget endnu ikke er gennemført. Jævnfør Trekantsområdets infrastrukturstrategi, er de, der har relevans for Trekantområdet, listet nedenfor.

E20 over Fyn
Der foreligger anlægslov for udvidelse til 6 spor for strækningen fra Nørre Aaby mod Odense SØ, og af hensyn til de allerede konstaterede trængselsproblemer bør udbygningen gennemføres hurtigst muligt.

Ny parallelforbindelse over Lillebælt
En parallelforbindelse, umiddelbart ved siden af den nuværende Ny Lillebæltsbro, er den løsning, der anbefales samlet af alle kommuner i Region Syddanmark.

Behovet for ekstra vejkapacitet over Lillebælt vil formentlig opstå inden for en 15-årig periode. Da et sådant anlæg, inklusiv miljøundersøgelser og projektering tager en længere årrække at gennemføre, bør der snarest muligt tages principiel beslutning om, at en parallelforbindelse er den måde, kommende kapacitetsproblemer på vejforbindelsen over Lillebælt skal løses. Den videre planlægning skal igangsættes i god tid, inden kritisk trængsel over Lillebælt opstår. Ved det videre planlægningsarbejde for en parallelforbindelse bør det afklares, hvorvidt der skal være tale om en ren vejforbindelse eller en kombineret vej og bane forbindelse. De betydelige negative konsekvenser en parallelforbindelse, der også inkluderer en højhastighedsbane, vil indebære for Fredericia, skal i den forbindelse indgå med stor vægt. I det videre planlægningsarbejde bør en reduktion af støjbelastning omkring såvel nuværende som kommende parallelforbindelse desuden indgå som en vigtig del.

Motorvejsforbindelse mod Hamburg/grænsen
E45/A7 forbinder Trekantområdet/Østjylland med Hamburg og er den vigtigste trafikkorridor for den danske vareeksport. Der bør derfor være et betydelig fokus på at forebygge trængselsproblemer på denne motorvejskorridor. På strækningen syd for Kolding mod Christiansfeld/Haderslev er der begyndende trængselsproblemer, ikke mindst på grund af mange lastbiler på strækningen

Der vil være et udbygningsbehov mellem Kolding og Christiansfeld, og evt. senere videre syd på mod Haderslev/Aabenraa.

For strækningen fra Christiansfeld/Haderslev mod Kolding vil en Hærvejsmotorvej være den mest hensigtsmæssige måde at forebygge kritisk trængsel. Der bør derfor umiddelbart igangsættes en forundersøgelser af en hærvejsmotorvej med henblik på en VVM undersøgelse umiddelbart herefter, der kan fastlægge den endelige linjeføring. En sådan linjeføring bør fastlægges, så den kan modvirke de trængselsproblemer, der allerede nu kan imødeses på E45 rundt om Kolding og syd for Kolding mod Christiansfeld/Haderslev inden for en kortere årrække.

Hærvejsmotorvej
Anlæg af en Hærvejsmotorvej - også kaldet ”midtjysk motorvej” fra Christiansfeld/Haderslev til Hobro - er den oplagte mulighed for at virkeliggøre den vigtige målsætning om vækst og udvikling i hele landet samt løse to store problemer i den jyske nord-syd trafik. For det første at give Billund Lufthavn og de store turistattraktioner i Billund en tiltrængt førsteklasses vejbetjening, og dernæst en nødvendig yderligere aflastning af E45 i hele Østjylland – ikke mindst ved Vejle Fjord og rundt om Kolding.

Billund Lufthavn – og de store turistattraktioner i Billund - mangler i dag en højklasset opkobling til motorvejsnettet.

En særlig problematik er omkring Vejle Fjord, hvor motorvejen blev udvidet i 2010-13, men hvor trafikken fortsat udvikler sig meget kraftigt. Alene fra 2014 til 2015 er trafikken over Vejle Fjord steget med 7,3 %. Med den nuværende stigningstakt vil der, såfremt der ikke forinden sker en aflastning, i løbet af meget få år og allersenest i 2025-2030, være behov for aflastning i form af en Hærvejsmotorvej, eller alternativt en ny bro over Vejle Fjord. Strækningen rundt om Kolding er en af landets mest belastede 4-sporede motorvejsstrækninger. En Hærvejsmotorvej vil være en oplagt løsning på trængselsproblematikken på alle dele rundt om Kolding.

Som led i de strategiske undersøgelser – igangsat som en del af ”Grøn Transport”-aftalen – er der gennemført flere analyser af en såkaldt midtjysk motorvejskorridor. Med den afsluttende analyse – afrapporteret ultimo 2013 - er der nu formelt set tre principielle linjeføringer, der kan kombineres på de enkelte delafsnit.

De hidtidige gennemførte analyser tyder på, at Hærvejsmotorvej i bedste fald kan aflaste E45 ved Vejle Fjord for 20-25 % af trafikken, og at en Hærvejsmotorvej har en meget høj samfundsøkonomisk rentabilitet, såfremt den aflaster E45 i dette omfang.

Analyserne viser også at for at en Hærvejsmotorvej skal kunne aflaste E45, specielt ved Vejle og Kolding, skal den have fat i E45 både omkring Christiansfeld/Haderslev, og i E20 mod øst ved Smidstrup/Skærup. Analyserne viser desuden, at jo længere mod vest en linjeføring går, jo mindre vil aflastningen af E45 ved Vejle og Kolding være og at en linjeføring vest om Billund formentlig vil medføre en ret begrænset aflastning af E45 ved Vejle og Kolding.

I V-regeringens regeringsgrundlag er det anført, at regeringen vil igangsætte en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Give-Billund-Lunderskov. De tre principielle linjeføringer, der er udpeget i den strategiske analyse fra 2013 passerer alle øst om Billund, men med meldinger fra regeringen er der efterfølgende bragt en linjeføring vest om Billund i spil. En sådan linjeføring har pt. ikke været undersøgt på samme omfang som de nævnte 3 østligere linjeføringer mht. natur/miljømæssige og trafikale konsekvenser.

Da både behovet for bedre betjening af Billund lufthavn og trængselsproblematikken omkring Vejle Fjord og rundt om Kolding er påtrængende, bør der umiddelbart igangsættes en forundersøgelse af en Hærvejsmotorvej i sin fulde længde, med henblik på en VVM undersøgelse af 1. etape Christiansfeld/Haderslev-Give, via Lunderskov/Vejen og Billund, umiddelbart herefter.

I forundersøgelserne, og efterfølgende VVM vurdering, bør der lægges særlig vægt på at identificere den linjeføring, der på en og samme tid bedst muligt giver Billund Lufthavn den bedst mulige opkobling til motorvejsnettet mod syd, øst og nord, og samtidigt bedst muligt aflaster E45 – specielt ved Vejle Fjord og rundt om Kolding.

I forundersøgelser og efterfølgende VVM bør der indgår linjeføringer både øst og vest om Billund.
Arbejdet med en 1. etape Christiansfeld/Haderslev-Give bør igangsættes umiddelbart efter færdiggørelse af VVM, og øvrige delstrækninger af en hærvejsmotorvej bør igangsættes snarest herefter, således at en Hærvejsmotorvej i sin fulde længde kan være færdig senest i 2030, så bygning af en ekstra vejbro over Vejle Fjord kan undgås.

E45 i Østjylland
E45 op gennem Jylland er den vigtigste rygrad i den nord-syd gående trafik og er under et kapacitetsmæssigt pres. Den trafikale udvikling har i de seneste år i vid udstrækning overhalet de trafikale beregninger, der indgik i de strategiske undersøgelser. På de fleste strækninger af E45 mellem Haderslev og Randers er det forventede trafikniveau i 2030 allerede realiseret i 2015 eller forventes realiseret i løbet af en kortere årrække. Det kan dermed konstateres, at behovet for kapacitetsudvidelser på E45 i Østjylland er yderligere aktualiseret.

I statens strategiske undersøgelser blev det konkluderet, at der inden 2030 vil opstå kritiske kapacitetsproblemer på en række strækninger og ved en række tilslutningsanlæg. Der vil være tale om kapacitetsproblemer, der dels ikke kan vente til 2030 med at blive løst, og dels lige så meget skyldes lokal og regional trafik, der således ikke bliver afhjulpet med en Hærvejsmotorvej. Det drejer sig om at løse følgende trængselsproblemer:

 • Strækningen Aarhus-Skanderborg, hvor der allerede i dag er kritisk trængsel og derfor er et akut behov for en kapacitetsudvidelse.
 • Der vil være behov for udbygning af en række tilslutningsanlæg, bl.a. Kolding Ø og ved Horsens, for at forhindre yderligere trængsel på strækningerne.
 • Uden en Hærvejsmotorvej i 2030 vil yderligere udbygninger af E45 mellem Haderslev og Randers være nødvendig.

Der bør hurtigst muligt gennemføres den nødvendige udbygning af strækningen mellem Aarhus og Skanderborg samt et antal tilslutningsanlæg. Derefter bør der inden for en kortere årrække gennemføres en række yderligere nødvendige udvidelser, herunder omkring Kolding og mellem Vejle og Skanderborg, så der samlet gennemføres de nødvendige tiltag så den nødvendige kapacitet på E45 kan opretholdes, indtil en Hærvejsmotorvej omkring 2030 kan være anlagt i sin fulde udstrækning.

Øvrige projekter på statsveje
Ud over de store projekter på de overordnede statsvejs korridorer er der også et behov for en række projekter på statsvejene, der har betydning for afvikling af den lokale og regionale trafik mellem de overordnede korridorer og lokale og regionale mål. Det drejer sig om:

 • ”Borgmestervejen” syd om Vejle
 • Opgradering af Rute 30 mellem lufthavnsrundkørslen i Billund og Karlskovrundkørslen
 • Udbygning af Rute 25 mellem Hjarup og Vamdrup til motortrafikvejUdbygning af Rute 47 mellem Haderslev og Gabøl
 • Etablering af en vestvendt rampe ved tilslutningsanlæg 59 Fredericia S på E20
 • Etablering af vestvendte ramper ved tilslutningsanlæg 67 Vejen Ø på E20
 • Fremme af tilslutning af Firhøjevej til Rute 28, omfartsvejen nord om Billund og Vandel.