Bymidter

Retningslinjer for bymidter

Der kan i afgrænsede bymidter i hovedbyer, centerbyer og i enkelte lokalbyer lokalplanlægges for butikker. Butiksstørrelserne skal følge planlovens generelle bestemmelser afhængig af butikstype. I Fredericia, Kolding og Vejle kan der planlægges for 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m² placeret i bymidten. Rammer for nybyggeri og maksimale butiksstørrelser fremgår af skemaet for bymidter i redegørelsen.
De afgrænsede bymidter er angivet på kortbilag Byerne.

Redegørelse

Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten). Her kan der planlægges for butikker til dagligvarer på op til 3.500 m² og til udvalgsvarer på op til 2.000 m². I Trekantområdet er der afgrænsede bymidter i hovedbyerne, centerbyerne og enkelte lokalbyer.


Ændring af bymidteafgrænsningen skal som udgangspunkt følge de regler for den statistiske metode, som er fastsat af Miljøministeriet. Reglerne omfatter også adgangen til at fravige metoden på baggrund af et dokumenteret behov for yderligere detailhandelsområder. Der henvises til kommunernes lokale del af kommuneplanen vedrørende redegørelse for udvidelsen af bymidteafgrænsningen.


For at kunne tilbyde et varieret udbud af store udvalgsvarebutikker og nye butikskoncepter med store udstillingslokaler vil Fredericia, Kolding og Vejle udnytte den mulighed, som byer på mere end 40.000 indbyggere har, til at planlægge for 3 butikker til udvalgsvarer på mere end 2.000 m² i den næste 4-årige periode. Butikkerne skal placeres i bymidten. I den lokale del af kommuneplanen er der redegjort for betydningen af de store butikker for bymiljøet, og hvordan der sikres tilgængelighed og parkeringsmuligheder.
Inden for bymidteafgrænsningen i byerne i Trekantområdet er der fastsat følgende ramme for detailhandel (inklusiv dagligvarer):