Boliger og erhverv på Vejle Havn

Retningslinje for boliger og erhverv på Vejle Lystbådehavn

Til rammeområde 1.1.E.2 fastsættes følgende retningslinje: Der kan etableres bebyggelse til boliger, erhverv og søsport, og der kan desuden foretages udgravning til kanal, opfyldning i søterritoriet, oprensning og udgravning ved lystbådehavnen samt etablering af bådebroanlæg m.v.

Til rammeområde 1.1.O.25 fastsættes følgende retningslinje: Der kan etableres bådebroanlæg samt bølgebrydere, og der kan foretages oprensning og udgravning ved lystbådehavnen, se kort.

 

Redegørelse
Vejle Kommune har igennem længere tid arbejdet med udvikling af området ved Vejle Lystbådehavn. Der er udarbejdet en masterplan over området og planen indeholder principperne for projektets omfang og indhold. En del af masterplanen vedrører arealer i søterritoriet.

Vejle Kommune har i samarbejde med Kystdirektoratet vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse, med henblik på en vurdering af om projektet påvirker miljøet væsentligt. Der er derfor i henhold til Planloven udarbejdet et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Der foreligger en principiel tilladelse fra Kystdirektoratet på baggrund af den udarbejdede VVM-redegørelse, men projekterne kræver endelige tilladelser fra Kystdirektoratet, inden projekterne påbegyndes.

Udviklingsområdet ved Vejle
Lystbådehavnen er omfattet af kommuneplanrammerne 1.1.E.2 og 1.1.O.25. Vejle Kommune ønsker at give mulighed for at udvikle området ved Vejle Lystbådehavn. Der ønskes skabt et maritimt aktivitetscenter med et nyt bolig- og erhvervsområde samtidig med, at der fortsat ønskes en attraktiv erhvervshavn. Det er således vigtigt at skabe en miljømæssig og funktionelt velfungerende helhed mellem erhvervshavn, lystbådehavn og det nye byområde.

Projektet dækker både over arealer i byzone og arealer, der ligger inden for søterritoriet. Området udgør i alt ca. 20 ha, hvoraf ca. 7 ha er eksisterende landarealer og ca. 13 ha er søterritorium. Projektet omfatter en række anlægsaktiviteter.

Oprensning/udgravning
Der skal ske oprensning/udgravning ved den eksisterende lystbådehavn, ved kajakklubben samt ved det område i søterritoriet, hvor den nye/udvidede lystbådehavn placeres. Faciliteterne, herunder bådebroer ved den eksisterende lystbådehavn, fjernes. Der anlægges nye bådebroer med mulighed for ca. 30% flere bådpladser. Der etableres dæmninger og træbroer rundt om den udvidede lystbådehavn. Der skal i den forbindelse rammes pæle til bæredygtig bund.

Kanal, havneø og landarealer vest og nord for kanal
Anlæg af kanal og havneø omfatter udgravning af kanal. Kanalens sider etableres med stenskråninger eller med spunsvægge og der etableres broer. Klubøen anlægges med stenskråninger og området fyldes op med sand/fyld. Terræn på landarealer hæves ved påfyld til ca. kote 2,1 DVR90.

Bygninger til boliger, erhverv og søsport
Bebyggelsen kan anvendes til boliger, erhverv og søsport. I principperne for bebyggelsens placering er indarbejdet hensyn til støjforhold. De fleste bygninger er placeret således, at de har støjafskærmende effekt. Bebyggelsen vil variere i højde, hvor det højeste etageantal vil være 8 etager.

Adgangsveje og parkering
Området ved lystbådehavnen vejbetjenes fra Strandgade, Dyrskuevej og Ved Bølgen. Dyrskuevej forlænges videre til Ved Bølgen og også videre til en ”klub-ø”, der etableres ved opfyld ved kajkanten. Derudover forlænges Strandgade til ”Havneøen” og endelig etableres der en forbindelsesvej øst for og næsten parallelt med Kahytten. Parkering etableres dels i parkeringskældre under bebyggelserne, dels på terræn.