Arealer til byudvikling

Retningslinje for arealer til byudvikling

Udlæg af arealer til byudvikling sker under hensyntagen til de fælles planlægningsprincipper, der fremgår af redegørelse til mål om bymiljø (2.1) samt af de lokale retningslinjer for den enkelte kommune.
Der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme.
Afgrænsning af landsbyer skal finde sted på baggrund af samlede overvejelser om landsbyens karakter, landsbyens struktur/plan og mulige udvikling.
Arealudlæg til byudvikling (fremtidig byzone) og afgrænsning af landsbyer fremgår af kortbilag Byerne.

Redegørelse

Arealudlæg til nye byområder skal fastsættes ud fra overvejelser om det samlede arealforbrug til byformål i planperioden. Arealudlæg skal svare til størrelsen af den forventede byudvikling i den kommende planperiode på 12 år. Da Trekantområdet har stor rummelighed til både boliger og erhverv, er det samlede arealudlæg til byudvikling som udgangspunkt fastholdt. Ved udlæg af nye byzonearealer skal der bl.a. redegøres for afvejningen imellem byvækstinteresser, jordbrugsinteresser, grundvandsinteresser og klimatilpasningsinteresser. I områder, der er udpeget til råstofgraveområde i den regionale råstofplan, skal råstofforekomsterne så vidt muligt udnyttes, inden arealet anvendes til byformål.


Perspektivområder angiver, i hvilken retning byudviklingen forventes at ske, når kommuneplanens arealudlæg er brugt op.