Arealanvendelse i forhold til oversvømmelse

Retningslinje for arealanvendelse - Klimaændringer og Arealanvendelse

Udlæg af areal til byudvikling skal som udgangspunkt etableres på højtliggende eller tilstrækkeligt beskyttede arealer, så oversvømmelse af bygningerne, kældre og næromgivelser undgås.

Ved udlæg af areal til byudvikling, skal det endvidere vurderes om udlægget vil påvirke områderne nedstrøms i negativ retning mht. øget afstrømning af regnvand og dermed yderligere risiko for oversvømmelse af områderne nedstrøms ved skybrud og ekstrem regn. Hvis dette er tilfældet skal der foretages de nødvendige afhjælpende tiltag.

I områder, hvor der jf. kortlægningen er risiko for oversvømmelse, skal miljøbelastende erhverv, der kan forårsage forurening af grundvand og overfladevand, som udgangspunkt undgås. Indrettes på en måde, så der ikke er risiko for, at der kan ske oversvømmelse ved eksempelvis ekstremnedbør eller højvande.

Områder i det åbne land, områder til fritidsformål og friarealer i byzone omfattet af lokaliteter, der jf. kortlægningen er udfordret i forhold til oversvømmelse, må ikke ændres planlægningsmæssigt uden en forudgående vurdering af områdets anvendelighed til afbødende foranstaltninger mod klimaændringen.

Redegørelse til retningslinje

Retningslinjerne for arealanvendelse skal sikre, at der ikke udlægges nye byudviklingsområder, hvor der er særlig risiko for oversvømmelser, ligesom de skal være med til at sikre, at der tages højde for de udfordringer klimaforandringerne medfører. Det, at nye arealer som udgangspunkt etableres på højtliggende eller tilstrækkeligt beskyttede arealer, er dog i sig selv ikke nok, da nye udlæg f.eks. på højtliggende arealer kan give øget risiko for oversvømmelse af arealer nedstrøms. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med nye arealudlæg både laves en vurdering af risikoen for oversvømmelse i det aktuelle område, og i områderne der ligger nedstrøms. F.eks. kan en byudvikling på højere beliggende arealer give en øget afledning af regnvand til nedstrøms arealer og særligt i situationer med skybrud og ekstrem regn, hvor afstrømningen afhængigt af terrænet og bebyggelsen, kan medføre en øget risiko for oversvømmelse i de lavere liggende områder. Hvis arealudlægget giver en øget risiko for oversvømmelser, skal der fortages de nødvendige tiltag. F.eks. kan der indrettes rekreative områder/arealer, som kan bruges til forsinkelse og styring af regnvand ved skybrud og ved ekstreme regnhændelser.