Oversigt - retningslinjer

I venstre side finder du en oversigt over kommuneplanens retningslinjer i alfabetisk rækkefølge.

Retningslinjerne udpeger områder, der kan anvendes til byformål, sommerhuse, fritidsformål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg. Retningslinjerne skal endvidere varetage beskyttelseshensyn i forhold til landbrugsmæssige interesser, naturinteresser, lavbundsarealer samt kulturhistoriske, landskabelige og geologiske bevaringsværdier.

Retningslinjerne udgør et grundlag for administrationen af, ikke alene planloven, men også anden lovgivning som natur-, miljø-, bygge-og vejlovgivningen. Retningslinjerne oplyser om, hvilke hensyn kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejningen i forhold til en konkret ansøgning om en tilladelse eller en disposition.

Til de fleste retningslinjer er der tilknyttet udpegninger på kort.