99.L.20 - Ravning

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.L.20

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition (østjysk byggeskik) og falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. Eksisterende stuehuse og driftsbygninger, som ikke længere er i brug, kan indrettes til nye boliger eller erhverv, som kan indpasses i bygningerne og landsbymiljøet. Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage. Solceller kan opsættes på terræn eller tag på egen grund inden for landsbyafgrænsningen, hvis de ikke er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg.Hvis solceller opsættes på terræn må det højeste punkt på solcellerne maksimum være 1,5 meter over terræn. Solceller må ikke placeres på terræn i områder med værdifuldt landskab.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er landzone. Arealer, som lokalplanlægges, forbliver i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Der bør udarbejdes en bevarende lokalplan for landsbyen.

 • Status

  Vedtaget