99.B.5 - Boligområde ved Ribe Landevej i Nr. Vilstrup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.B.5

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, boldbaner samt mindre butikker til områdets lokalforsyning.

 • Miljø

  Området ligger indenfor indvindingsoplandet til Nr. Vilstrup Vandværk. Området er udlagt på den særlige betingelse at det ikke må lokalplanlægges før der er sikkerhed for, at der kan sikres godt og tilstrækkeligt vand til vandværket.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget