5.R.1 - Rekreative områder ved Børkop syd

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.R.1 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som byskov og rekreativt område. Det samlede etageareal må ikke overstige 1.000 m².

 • Opholdsarealer

  Der kan etableres søer i området, der fungerer som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra bydelene.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som skovrejsning, der skal give læ til bydelens boligområder og rekreative områder, samt til opholds- og fritidsaktiviteter for områdets beboere. Herudover kan der opføres en institution og/eller fælleshus for områdets beboere.

 • Trafik

  Der kan udlægges veje og stier i området, når disse ikke forringer områdes funktion som læ-bælter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget