5.B.41 - Boligområde ved Fruergaardsvej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.41

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Mindste grundstørrelsen er for tæt-lav 400 m² og for åben-lav 700 m²,. Dog er der mulighed for at udstykke åben-lav parceller som kompaktparceller på mellem 400-700 m² og med fritliggende beboelsesejendomme. Parcellerne kan blandes med tætlav, så længe hele området er udstykket efter en godkendt samlet plan. Der kan indenfor området etableres fællesbygninger og -faciliteter til områdets brugere.

 • Opholdsarealer

  Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder svarende til 10 af det samlede areal til tæt-lav og kompaktparceller og 5% af det samlede areal til åben-lav.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres eller indrettes fælles bygninger/institutioner til dækning af områdets lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget