4.E.5 - Erhvervsområde ved Ribevej i Egtved

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.E.5

 • Plandistrikt

  4 Egtved

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf, opføres i en større højde, hvis særlige arkitektoniske begrundelser taler herfor, eller særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som ikke er grundvandstruende. Det kan være kontorerhverv, liberale erhverv, engroshandel, håndværksvirksomheder eller lettere fremstillingserhverv.Der kan ikke etableres detailhandel inden for området.

 • Miljø

  Rammeområdet ligger i et indvindingsopland. Det skal sikres, at der ikke kan ske nedsivning fra arealer, hvor der håndteres eller oplagres stoffer, som kan forurene grundvandet. Der skal vær emulighed for opsamling. Forurenet regnvand fra veje og parkeringspladser skal afledes til kloak eller til regnvandsbassin (og lignende) med tæt membran. Rent tagvand kan nedsives.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget