3.O.9 - Offentligt område ved Gormsgade i Jelling

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.9

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  120% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse ved kroen skal udformes på en sådan måde, at den gamle krobygning bevarer sin dominans og således at ny bebyggelse samtidig arkitektonisk/ og landskabeligt harmonerer med kirken, højene og det omkringliggende åbne land.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som kro/hotel, undervisnings- og kursusvirksomhed, parkeringspladser, rekreative arealer og udstillingsfaciliteter, herunder formidling af verdenskulturarven.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Ved lokalplanlægningen skal der i detailudformningen tages særlige arkitektoniske hensyn til de nationale mindesmærker i område 3.O.1 ved Jelling kirke.

 • Status

  Vedtaget