3.E.3 - Erhvervsområde ved Østkrogen i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.E.3

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.Den samlede ramme for bruttoetageareal til detailhandel udgør 5.000 m². Den enkelte butik må have et max. bruttoetageareal på 1.500 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som f.eks. handels-, forretnings- og servicevirksomhed med behov for værksteds-, udstillings- og salgslokaler. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er pålagt deklaration vedr. konsekvenszone for naturgasledning. Støjgrænsen for området er 60 dB(A).

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget