3.C.1 - Centerområde ved Gorms Torv i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.C.1

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten for området som helhed, må maksimalt være 70. Delområder kan således gives en højere bebyggelsesprocent. Indenfor området kan der indrettes butikker med et samlet maksimalt bruttoetageareal på 8.000 m². Den enkelte butik må ikke overstige 3.000 m² for dagligvarer og 1.500 m² for udvalgsvarer. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som butikker (jf. bestemmelser herunder), kontorerhverv, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål, herunder udstilling, kulturhus, friarealer, parkeringspladser m.v.Omkring torvet foran Byens Hus og i en ny randbebyggelse mellem Møllegade og Stationsvej skal bebyggelsens stueetage i videst mulig omfang anvendes til kunderelaterede funktioner (butik/kontor) og ikke til boliger. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget