3.B.44 - Boligområde ved Herningvej i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.44

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, samt rekreativt område og anlæg til formidling af områdets kulturarv.

 • Miljø

  Tag- og overfladevand skal så vidt muligt håndteres lokalt og tættest muligt på kilden - ved f.eks. opsamling og/eller nedsivning. Hvor dette ikke er muligt, kan udledning til vandløb blive aktuel, men her skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides, ligesom det skal sikres at kvaliteten af vandløbet ikke forringes. Levende hegn i området skal bevares.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Aflyst