3.B.4 - Boligområde ved Gormsgade i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.4

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav. Ny bebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter, udformning og dimensionering, som naturligt kan passes ind i den eksisterende bebyggelse. Butikker til lokal forsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, institutioner, mindre butikker og fælles anlæg for områdets daglige forsyning. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget