24.E.5 - Erhvervsområde ved Ammitsbølvej i Ødsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  24.E.5

 • Plandistrikt

  24 Ødsted

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, hvis særlige arkitektoniske begrundelser taler herfor, eller særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvenddigør det. Der kan placeres én butik til særligt pladskrævende varegrupper. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål. Der må ikke placeres dagligvarebutikker i området.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som f.eks. kontorerhverv, liberale erhverv, engroshandel, håndværksvirksomheder eller lettere fremstillingserhverv, samt én butik til særligt pladskrævende varegrupper. Der kan placeres virksomheder i miljøklasse 4, såfremt de ikke udgør en trussel imod grundvandet.

 • Miljø

  Rammeområdet ligger i et indvindingsopland. Det skal sikres, at der ikke kan ske nedsivning fra arealer, hvor der håndteres eller oplagres stoffer, som kan forurene grundvandet. Der skal være mulighed for opsamling. Forurenet regnvand fra veje og parkeringspladser skal afledes til kloak eller til regnvandsbassin (og lignende) med tæt membran. Rent tagvand kan nedsives.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget