2.C.1 - Centerområde ved Torvet i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.C.1

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må overvejende være sluttet bebyggelse langs gaderne.Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Opholdsarealer

  Der kan etableres torve og opholdsarealer inden for området. I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 25% af boligarealet og 10% af etagearealet til erhvervsformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Det vil sige butikker, kro og restaurantformål, kontorerhverv, administrative serviceerhverv samt andre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boligbebyggelse og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget