2.B.9 - Boligområde ved Sdr. Ringvej i Give

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.B.9

 • Plandistrikt

  2

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, offentlige idrætsformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Et evt. idrætsanlæg skal placeres i den østlige del af rammeområdet.

 • Miljø

  En del af rammen er særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer Det kan f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget