17.E.3 - Erhvervsområde i St. Lihme

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  17.E.3

 • Plandistrikt

  17

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må opføres i op til 10 meter, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres i op til 13 meters højde. Der kan opføres en skorsten på maksimalt 70 meter.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området anvendelse fastlægges til erhvervsformål i op til miljøklasse 6, såsom slagteri, lager, transportvirksomhed, håndværkervirksomhed eller forarbejdningsvirksomhed i forhold til fødevarer. Den eksisterende bolig på matr.nr. 8a Lihme By, Nørup med have kan fortsat anvendes til bolig for indehaver, bestyrer eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Der kan enten i dette rammeområde eller i rammeområde 17.BE.1 etableres en mindre butik på maksimalt 200 m² til salg af virksomhedens egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler.

 • Miljø

  Ved statens seneste kortlægning i forhold til grundvand, er en del af planområdet blevet kortlagt som OSD, NFI og indvindingsopland til St. Lihme Vandværk. Lokalplaner skal derfor indeholde bestemmelser der medvirker til at sikre mod forurening af grundvandsressourcer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget