1.6.E.8 - Erhvervsområde ved Juelsmindevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.8

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  17

 • Bebyggelsens omfang

  Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde, Lysholt. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 5.000 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 10.000 m². Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Minimums udstykningsstørrelse

  10000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål, større fremstillings-, service- og lagervirksomhed. I erhvervsområdet langs Juulsbjergvej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder indenfor drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens 'positivliste'. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget