1.6.E.7 - Erhvervsområde ved Herredsvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.7

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  12

 • Max. bygningshøjde

  48

 • Bebyggelsens omfang

  Grunde må ikke udstykkes mindre end 8000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  5

 • Minimums udstykningsstørrelse

  8000

 • Opholdsarealer

  På grund af områdets beliggenhed tæt ved motorvejen stilles der ikke krav om udendørs opholdsarealer.

 • Områdets anvendelse

  fastlægges til regionale erhvervsformål uden behov for udendørs oplag eller udstilling, men med udpræget facadebehov mod motorvej og regionale veje, såsom transport- og logistikvirksomheder, liberalt erhverv, lager- og engroshandel, lettere fremstillingsvirksomheder samt servicevirksomheder som kursus- og konferencefunktioner, hotel, uddannelse og forskning. Der må ikke drives handel med dagligvarer eller anden detailhandel inden for området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget