1.6.E.6 - Erhvervsområde ved Transportvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.6

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  17

 • Bebyggelsens omfang

  Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. Bygningshøjden må ikke overstige 17 meter, dog kan en del af bebyggelsen (lagerformål) opføres i 25 meters højde, og et lille område (tårn) kan opføres i 50 meters højde. Afgrænsningen af disse områder fastlægges i en lokalplan. I området må der ikke indrettes dagligvarebutikker ud over enkelte kiosker. Byrådet kan tillade, at der i tilknytning til Danmarks Transport Centers servicebygning indrettes en dagligvarebutik på max. 450 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 10.000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  5

 • Minimums udstykningsstørrelse

  10000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål, regionale funktioner i form af transportorienterede formål samt private og offentlige service- og forretningsfunktioner i tilknytning hertil, såsom hotel, motel, restauration, tolddeklaration, spedition, fragthoteller, terminaler, værksteder, brændstofanlæg o.lign.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget