1.6.E.2 - Erhvervsområde ved Dandyvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.2

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. bygningshøjde

  17

 • Bebyggelsens omfang

  Det bebyggede areal må maksimum udgøre 1/3 af grundarealet, og rumfanget af bygningerne må ikke overstige 2m³ pr m² grundareal. Dog gælder for følgende matrikler: matr. nr. 11c, 11i og 11k Nørremarken, Vejle Jorder, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, at det bebyggede areal maksimalt må udgøre halvdelen af grundarealet og at rumfanget af bygningerne ikke må overstige 3m³ pr m² grundareal.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Opholdsarealer

  Der skal udlægges et grønt bælte langs Horsensvej.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres 1 restaurant i området. Der må ikke etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 18.000 m².

 • Miljø

  I relation til miljølovens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt.

 • Status

  Vedtaget