1.6.E.15 - Erhvervsområde ved Wittrupvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.15

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  40

 • Bebyggelsens omfang

  Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 3.000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Minimums udstykningsstørrelse

  3000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres en restauration og foreninger i området. Der kan placeres butikker med særlig pladskrævende varer. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 20.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 40.000 m².

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge og anlægsarbejder indenfor drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens positivliste. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget