1.6.E.14 - Erhvervsområde ved Grundet Ringvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.14

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  4 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  74

 • Bebyggelsens omfang

  Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde i Lysholt. Grunde må udstykkes som sokkelgrunde efter en samlet plan. Øvrige grunde må ikke udstykkes med mindre grundareal end 10.000 m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre ikke-regionale virksomheder.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Minimums udstykningsstørrelse

  10000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regional betydning, f.eks. virksomheder med særlige transportbehov og store arealkrav. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner for området skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens 'positivliste'. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Status

  Aflyst