1.6.E.13 - Erhvervsområde ved Juulsmindevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.13

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  17

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningshøjden må ikke overstige 17 m, dog kan enkelte bygninger opføres i en højde op til 40 m indenfor et, i lokalplanen, nærmere udpeget område. Grunde må ikke udstykkes med mindre areal end 50.000 m², dog kan der efter en samlet udstykningsplan for området gives mulighed for at området kan udstykkes i parceller med et grundareal på minimum 15.000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Minimums udstykningsstørrelse

  50000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål af regional betydning med særlige transportbehov og store arealkrav, som f.eks. transport- og logistikvirksomhed, lager- og engroshandel, samt servicevirksomhed, som kursus- og konferencefunktioner, uddannelse og forskning. Der må endvidere placeres én butik på maksimalt 10.000 m² med særligt pladskrævende varegrupper og særlige transportbehov.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er en del af området udpeget som drikkevandsinteresseområde. Inden for områder med drikkevandsinteresse må der ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der medfører særlig risiko for forurening af grundvandet. Til virksomheder eller anlæg, kan der i medfør af bl.a. miljøbeskyttelsesloven stilles særlige krav til beskyttelse af grundvandet. Der stilles krav til afbødende foranstaltninger, bl.a. krav til hvilke virksomhedstyper, der kan placeres inden for oplandet. Flere typer erhverv eller aktiviteter kan ikke etableres indenfor planområdet, såfremt de medfører særlig risiko for grundvandet. Der skal ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med principperne i Strukturplan for Vejle Nord, godkendt 8. maj 2006.

 • Status

  Vedtaget