1.6.E.11 - Erhvervsområde ved Bjørnekærvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.11 (1)

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsens omfang

  Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 10.000 m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre, ikke-regionale virksomheder.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Minimums udstykningsstørrelse

  10000

 • Opholdsarealer

  Inden for området skal der udlægges grønne områder bestående af grønne kiler, skove og vandhuller. Langs vejene skal der udlægges grønne bælter. Den nærmere afgrænsning af de grønne områder fastlægges i en lokalplan. De grønne områder udlægges efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regional betydning, for eksempel virksomheder med særlige transportbehov og store arealkrav.

 • Miljø

  I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget