1.5.E.9 - Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.9 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Det samlede rumfang af bygningerne på hver enkelt ejendom må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal, eller bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100. Højst halvdelen af grundarealet må bebygges. Grundstørrelsene skal minimum være 1.200 m². Bebyggelse langs Horsensvej må maksimum være 16 m i facadehøjden, for anden bebyggelse er maksimumshøjden 26 m. Én enkelt bygning må bygges i op til 62 m.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1200

 • Opholdsarealer

  Arealet mellem byggelinjen og indfaldsvejene Horsensvej og Viborgvej skal udlægges som et grønt bælte.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere produktions- og lagervirksomhed, håndværksvirksomheder, liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder.

 • Miljø

  Der skal ved planlægningen indgå en støjkonsekvenszone i forhold til tilgrænsende boligområder.

 • Trafik

  Parkering: - 1 p-plads pr. 50 m² kontor og liberalt erhverv, - 1 p-plads pr. 100 m² lager og værksted.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget